Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Computer and Accessories / Motorcycles and Bicycles Purchase / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Tri Wheeler

Waajjira Maallaqaa Fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Mayyuu Muluqqee Bara Bajataa 2013 Bittaa Meeshaalee Barruu, Meeshaalee Dhumataa Biiroo , Meeshaalee Electronics Fi Furnirure, Meeshaalee Qulqullinaa Fi Goommaalee Konkolaataa Fi Motor Saaykilootaa

BEEKSISA CAAL-BAASII IFAA 

 Lakk./001/2013 

Waajjira maallaqaa fi walta’iinsa diinagdee aanaa Mayyuu Muluqqee Bara bajataa 2013 bittaa meeshaalee barruu, meeshaalee dhumataa biiroo , meeshaalee electronics fi furnirure,meeshaalee qulqullinaa fi Goommaalee konkolaataa fi motor saaykilootaa madda baajata idileetiin , seektaroota mootummaa jiraniif caalbaasii Ifaatiin dorgomsiisee bittaa gaggeessuu barbaada Waan ta’eef dorgomtoonni seera qabeessaa fi ulaagaalee armaan gaditti ibsaman guutuu danda’an kamiyyuu dorgomuu kan danda’an ta’uu ibsina. 

 1. Eeyyama daldaala meeshaalee stationary’ fi  ‘electronics’ fi_furniture kan qabu fi ragaa dhiheessuu kan danda’u. 
 2. Gibira bara 2012 haaromsee ragaa dhiheessuu kan danda’u. 
 3. Meeshaalee kanneen dhiheessuuf dhaabbata muuxannoo qabu ragaa dhiheessuu kan danda’u. 
 4. VATf galmaa’ee Ragaa Dhiheessuu kan danda’u. 
 5. TINf galmaa’ee Ragaa Dhiheessuu kan danda’u 
 6. Qaamni Meeshaalee caal-baasii kana moo’ate geejjiba danda’ee hanga magaalaa Huuseetti dhiheessuu kan danda’u. 
 7. Sanada caal-baasii maallaqa hin deebine Qr. 100,00 (dhibba tokko) kafalee bittachuu kan danda’u. 
 8. Kabachiisa caal-baasii CPOn ykn maallaqa callaa Qr. 7000.00 (Kuma torba) qabsisuu kan danda’u. 
 9. Sanada caal-baasii kana guyyaa 21/12/2012 irraa hanga guyyaa 07/01/2013 waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwan Aanaa Mayyuu Muluggeetti argamtanii  nagahee kafaltii murachuun WMWD Ade/Hoji/Bittaa Fi Bul/Qabeenyaatii sanadicha fudhachuu ni dandeessu 
 10. Dorgomaan mo’ataa ta’e filatamee meeshaa yeroo galchu, nagahee Bittaa Meeshaa (Faakutura) qabatee yeroo sanitii hojjataa mana kuusaa waajjira MWD biratti galii kan godhu ta’uu qaba 
 11.  Dorgomaan mo’ataa ta’e yeroo tokkotti meeshaalee gaafatame kan galchu yoo ta’e kuffaltiin isaa yeroo sanitti kan kaffalamuuf ta’a. 
 12. Caal-baasiin kun dorgomtonni ykn bakka bu’onni seera qabeessaa bakka argamanitti guyyaa 7/1/2013 sa’aatii 8:30 tti ifaan banama. 
 13. Caal-baasiin kun kan cufamu guyyaa 7/1/2013 saʼaatii 4:00tti ifaan cufama. 
 14. Dorgomtoonni kamiyyuu meeshaalee irratti dorgoman irratti Gatii VAT dabaluudhaan dhiheessuu qabu. Gatii irratti VAT osoo hin daballe qaamni dorgommiitti dhihaate battalumatti dorgommii keessaa haqama. 

Hubachiisa Waajjirichi carraa biraa yoo argate caalbaasicha guutumaan guutuutti ykn gartokkeen haquuf mirga ni qabaata. 

Odeefannoo dabalataa yoo barbaaddan, lakkoofsa Bilbilaa:

0915 02 8628 fi 0928174599 irratti bilbiltanii gaafachuun kan danda’amu ta’uu ibsina. 

Godina Harargee Bahaatti 

Waajjira Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Mayyuu Muluqqee