Adama, North Shewa (Amhara) Posted on October 5, 2020 Login to bookmark this Tender Caalbaasii Ifaa Lakk. 01/ 2013 Hospitaalli Waligalaa Amboo bara 2013 tiif Maxxansa foormoota gosa adda addaa labsii bittaa mootummaa naannoo Oromiyaa Lakk. 157/2002 fi qajeelfamaa bittaa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. 02/2004 irratti hundaa’uudhaan caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee maxxansisuu barbaada. Ibsa bal’inaan Caalbaasiin kun guyyaa Gaazeexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfame bahee calqabee gosa maxxansichaa fi odeefannoo waliigalaa formaatoota maxxansisamuuf barbaadaman kan ibsu sanada caalbaasii qopha’ee kan hin deebine qarshii 50 kaffaluudhaan yeroo hunda sa’aatii hojii hospitaala keenya kutaa adeemsa hojii bittaa fi bulchinsa faayinaansii dhufudhaan dokumanticha bitachuun ni danda’ama. Ulaagaa dorgommii caalbasichafbarbaachisu 1. Gibira barichaa kan kaffalanii fi zarfii daldala Maxxansaa tiin heeyyama daldalaa haarome kan qaban, ragaa qabatamaa footokoppii isaa dhiyeessuu qaba. 2. Galmaa’aa Taaksii dabala qabeenyaa kan ta’anii fi footokoppii sartefkeettii VAT dhiyeessuu qaba. 3. Tarree dhiyeessitootaa keessatti kan galma’anii fi ragaa galmee dhiyeessummaa ministeera Maalaqaafi […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field