Building and Warehouse / House / Warehouse and Storage Service

Mana Kuusaa Midhaanii

Caalbaasii

R/himataa Ballis Baqqalaa fi R/himatamaan Girmaa Tafarii fi giddu seentuu Birqii Seenxii gidduutti falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenya raawwii himatamaa kan ta’e mana kuusaa midhaanii Aanaa Kiiramuu Magaalaa Qoqqoffee keessa jiruka’umsa Caalbaasii qarshii 200,000 (kuma dhibba lamaa) ‘n gaafa 12/03/2013 sa’ati 3:00-6:00tti caalbaasiidhaan bakka qabeenyichi kun argamu ganda Lookoo baadiyaatti akka gurguramu manni murtii ajajeera.Kanaafuu, namoonni caalbaasii kanarratti dorgomuudhaan bitachi barbaaddan iddoo, guyyaa fi sa’atii ibsametti qaamaan dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/O/G/W/Bahaa.