Land Lease & Real Estate

Lafa Investimentii

Caalbaasii Lafa Investimentii

Godina Gujii Lixaatti Waajjirri Bulchiinsa Magaalaa Qarcaa lafa Hojii Investimentii Maaddiyaaf kan oolu balli’inni kaaree isaa 50×40=2000M kan taate Bulchiinsi Magaalaa Qarcaa lafa daandii 1 fan irratti argamtu caalbaasii ifaatiin wal-dorgomsiisee dabarsee kennuu barbaada.

Ulaagaalee dorgomichaaf Barbaachisu

1. Eeyyama hojii Investimentii/daldalaa/ kan bara 2013 kan haaromfateef gibira bara 2013 kan kaſſale, akkasumas Waraqaa qulqullummaa waajjira ATG irraa dhiyeessuu kan danda’u.

2. Galmaa’aa VAT kan ta’e

3. Xalayaa deeggarsaa Dhaabbata maaddayaa irraa maqaa Magaalaa keenyaatiin dhiyeesuu kan danda’u.

4. Pirooppoozaala piroojaktii dhiyeessuu kan danda’u.

5. Isteetimentii baankii kan sochii ji’a kanaa dhiyeessuu kan danda’u.

6. Lafa kana dura fudhate irratti misoomsuun komii kan hin qabneef Waraqaa deeggarsaa dhil Tachuu kan danda’u.

7. Kaasaa qabeenyaa irra jinu imaama mahaandisaan Bulchiinsa Magaalaa baasee kaffaluu fi fedhii kan qabuu fi ji’oota 3keessatti misoumsuu kan danda’u.

8. Kabachisiisa caalbaasii gatii dhiheesse irraa 2% CPO Baankii mirkanaa’ee dhiyeessuu kan danda’u.

9. Kabachisiisa walii-galtee gatii walii gala ijaarsaa fi Pirooppoozaalaa dhiyeeflate irraa 5% CPO Baankii mirkanaa’ee kan hanga ji’a 6 turu dhiheessuu kan danda’u.

10. Deeggarsa hojii misooma naannoo jirutti gochuun xalayaa deeggarsaa dhiyeeffachuu kan danda’u.

11. Dorgomaan kamiyyuu Abbaa Qabeenyaa misoomawaa ta’uu isaa Aanaa ykn Godina keessa jiraatu irraa dhiyeeffachuu kan danda’u.

12. Waajjirri filannoo biraa yoo argate caalbaasicha gar-tokkee ykn guutummaa guutuutti haquu ni danda’a.

13. Ulaagaa kana yoo guute dorgomaan biraa yoo dhabame namni tokkos ni fudhatama.

14. Dorgomaan kamiyyuu sanada orijinaalaa fi koppii adda baasuun seemiin cuqqaalee dhiyeessuu qaba.

15. Guyyaa caalbaasiin kun bahe irraa kaasee guyyaa hojii mootummaa guyyaa 10f qarshii hin deebine 200n sanada bitachuun gaafa guyyaa 11 ganama sa’aatii 2:30 – 3:00tti sanadi saanduqa gale guyyuma kana sa’aatii 3:30irratti iddoo dorgomaan jirutti ykn bakka bu’aan qaama seeraatiin mirkanaa’ee jiruuti ni banama ta’a. Odeeffannoo dabalataa argachuuf lakkbilbilaa: 0913640084 /0911104644 Waajjirri Bulchiinsa Magaalaa Qarcaa.