Construction Machinery and Equipment / Tyres & Battery

Kiraa Maashinoota Ijaarsaa

Caalbaasii

Godina Wallaggaa Bahatti WMWD/A/Limmuu hojii pirojektii Hojii suphaa Daandii W/A/T/Daandiwwanii A/Limmuu bara baajeta 2013tti gandoota baadiyyaa Aanaa Wal-quunnamsiisu Hojii suphaa isaa caalbasii ifaatiin kontiraakteroota eyyama seeraa maashinoota ijaarsaa kireessuuf qaban wal-dorgomsisee sa’aatii/Gatii sa’aatii tokkoo/Iskaavaaterii,Gireederii,Ruulloo,Siinoo Tiraakii fi shaawer Tiraakii kireeffatee hojjechisuu barbaadaa.

Kanaaf haalli hojii

1.Toora daandii Galiilaa-Dagam KMN 12.5

Magaala Galiila keessaa jalqaba

2. Toora daandii Arqumbe 1-Arq.2-Arq.3 KM 10.2

Magaala Galiilaa irraa fageenyi ka’umsa hojii km 44 gara kibbaatti fagaatee argaama.

Sa’atiin waliigalaa Maashinii tokkoof hojii toora lamaan/2/ kana hojjechuuf  barbaachisu.

 

Lakk

Gosa maashinoota barbaachisan

Baay’ina

Moodela isaa

Humna maashinaa

Bara oomishame

Sa’atii toora hojii lamaaniif barbaachisu

1

Iskavaterii Cat Abbaa gommaa

1

330 D2L

213HP

2014GC fi isaa as

50

2

Gireederii

1

140/14Oh/

1890/185Hp/

isa 01

2014GC fi isaa as

30

3

Ruulloo

1

8-10Toonii

2014GC fi isaa as

20

4

Sini Truck

3

 

2014GC fi isaa as

45

5

Shaworii

1

 

2014GC fi isaa as

15

 

Ulaagalee dorgommii

1. Eyyama seera qabeessa kan qabu

2. Gibira bara 2012 kan kaffalee fi Eyyama hojii bara 2013 kan haromse

3. Galma’aa VAT kan ta’e fi With holding kan kafalu

4. Dorgomaan hojii maashinii kireessuu irratti eyyama seeraa qabuu.

5. Dorgomaan libiree /bakka bu’insa seera /mashinoota hunda irratti dhiyefachuu kan danda’u

6. Dorgomaan mo’ate mashinoota kana fidee deebisuun, Bobaʼaa fi dibata ofiin guutuun Hojii suphaa daandii akkataa barbaadameen hojjechuuf gatii saa’atii 1((tokko tokkoo isaanii)kan dhiyeeffatu. Dorgomaan ida’ama gatii saa’atii tokkoo maashinoota shananiin mo’atetu hojicha fudhata malee tokko tokkoo maashiniin mo’ataa ta’uu akka hin dandeenye beeksisakanaan ibsina.

7. Dorgomaan kabachiisa caalbasii CPO Qar. 10,000.00 (kuma kudhan) Bankii kan dhiyefatu

8. Dorgomaan kabachiisa waliigalte Qar. 12,000.00(kuma kudha lama ) ykn CPO Bankii kan dhiyefatu

9. Bakka galmee W/A/T/Daandiwwanii A/Limmuutti ta’a

10. Gatiin galmee hin deebine Qar.100.00 kan kaffalamu W/A/T/G/A/Limmuutti

11. Toora tokkoo hojii xumuree gara toora birootti hojjii yemmuu galamu baasii abbaa maashinaan kan raawwatamu ta’a.

12. Waajjirichi Hojii dabalataa yoo qabaate caal baasii mo’atame kanaan waligaltee Uumuun kan hojjennu ta’a.

13. Ragalee gaafataman hunda isa Orijinalaa Tekinikaa fi Faayinansii fi koppii Teekinikaa fi Fayinaansii isa qofa , qofaatti poostaa kaakii giddu galeessa keessatti erga cuqalamee gagaan saamsamee booda iddoo tokkotti poostaa kaakii guddaa keessatti cuqqaalamee gagaan saamsamee dhiyaata

14. Dorgomaan guyyaa beeksifni kun ba’ee egalee guyyaa galmee 15/4/2013 hanga 5/5/2013ttii galma’uu danda’a.

15. Guyyaa 6/5/2013ttii sa’atii 3;00 caalbasiin cufamee sa’atii 8;00tti Waajjira

16. Bul/A/Limmuutti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seera qabeessa argamanitti banama

Mo’ataan erga beekamee booda guyyaa 8 keessatti waliigaltee mallattessuu qaba. Waajirichi filannoo biro yoo qabaate caalbasicha gar-tokkeen ykn gutumaan gutuutti haquuf mirga qaba.

Odeefannoo dabalataaf lakk. Bilbilaa 0917890958,0913438092 Waajjira Maallaqaafi Walta’iinsaa Diingdee A/Limmuu