Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Computer and Accessories / Consumable Goods / Equipment and Accessories / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Personal Care Products and Services / Stationery

Iddoon Isaa Waajjira MWDGHLixaaCiroo Naannoo Oromiyaatti Wajjira Maallaqaa Fi Walta’iinsa Diinagdee Godina Harargee Lixaa Wajjiroota Godina Jala Jiraniif Meeshaalee Dhumoo, Meeshaalee Dhabbataa Fi Meeshaalee Qulqullinaa Caalbaasii

BEEKSISA CAALBAASII 

Lakk. Caalbaasii 1/2013 

Naannoo Oromiyaatti Wajjira Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Godina Harargee Lixaa Wajjiroota Godina jala jiraniif Meeshaalee Dhumoo, Meeshaalee Dhabbataa fi Meeshaalee qulqullinaa caalbaasii 

ifaatiin dorgomsiisee bituu barbada. 

Kanaafuu dhabbatoonni ulaagaa armaan gadii guuttan akka dorgomtan affeeramtanii jirtu. 

 1. Meeshaa qulqullinaan dhiyeesuuf hayyama daldalaa kan haaromee fi gibira waggaa kan kafale ta’uusaa ragaa dhiyeessuu kan danda’u. 
 2. Dorgomaan facattii dhiyeessitootaa keessatti galma’uu isaanii ragaa dhiyyeessuu kan danda’an. 
 3. Dorgomtoonni Dabalataan Taaksii(VAT) galmaa’aa ta’uu isaanii ragaa dhiyeessuu qaban. 
 4. Kabachiisa Caalbaasii Qar. 10,000.00 CPOn Caalbaasiin osoo hin banamin qabsiisuu qaban. IMX haaraa ijaarameef bakka CPO qaama isaan ijaare irraa xalayaa wabummaa dhiheessuu qaban. IMX Buleeyyüf maallaqa gubbaa irratti ibsameen CPOn qabsiisuu qaban. Dorgomtoonni Sanada caalbaasii maallaqaa hindeebine qarshii 100.00 Abbaa Taayitaa Galiiwwaniitiif galchuudhaan sanada caalbaasii Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Diinagdee Godina Harargee Lixaa irraa Bituun ni danda’ama. Caalbaasiin Guyyaa Beeksisni kun baherraa eegalee hanga guyyaa 15ffaa sa’aatii 4:00tti dorgomtootaaf banaadha.Caalbaasiin guyyaa qileesarra oolerraa kaasee guyyoota Walitti aanan 15f banaa ta’a. 
 5. Dorgomtoonni Sanada caalbaasii irratti gatii tokko gutanii gaafa beeksifni kun qilleensa irra oole eegalee sanduuqa dhimma kanaaf qophaa’e kutaa Lakk. 12 keessa galchuu qaban, Saanduqni hanga guyyaa 15ffaa 4:00tti banaa ta’a. Caalbaasiin guyyuma kanatti salaatii 4:00tti cufamee Sa’aatii 4:30tti dorgomtootni ykn bakka bu’ootni isaanii bakka argamanitti ni banama. Dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni isaani jiraachuu bannaannis caalbaasiin ni banama.Guyyaan baniinsa caalbaasii guyyaa hojii mootummaatiin ala yoo ta’e guyyaa hojii itti aanuu banama. 
 6. Mo’ataan(Dorgomaan) meeshaalee ittiin dorgoman Tiraanspoortii isaaniitiin hanga Ciroo Waajjira Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee kutaa Qabeenyaatti galii gochuu qaban. Dorgomtoonni-meeshaalee barbaadamu qulqullinaa fi baay’ina barbaadámeen guutumaa guutuutti galchuu qaban. 
 7. Meeshaaleen dhiyaatee qulqullina kan hin qabne yoo tale daldalaan(Dorgomaan) baasii isaatiin meeshaa jijjiiru ykn maallaqaa deebisuu qaba. 
 8. Gatii fe’iinsaa fi buusuusaa dorgomaatu danda’a. 
 9. IMX buleeyyiif ulaagaa armaan olii guutuu fi hayama daldalaa kan haaromee fi Herreega isaanii kan ilaalchisuu isaaniitiif ragaa dhiyeessuu qaban. 
 10. IMXn ulaagaa guutan ni jajjabeeffamu. 
 11. Waajjirri yaada foyya’aa fi filatamaa yoo argate caalbasii gartokkeenis ta’ee guutummaatti haquuf mirga qaba. 

Iddoon isaa Waajjira MWDGHLixaaCiroo

Lakk.Bilb. 0255 51 05 17

FX 025551 04 23 

Waajjira MWDGHLixaa