Construction Machinery and Equipment

Hojii Suphaa Daandii

Caalbaasii Ifaa Hojii Suphaa Daandii

Godina Gujii Lixatti Waajjirri Bulchiinsa Magaalaa Qarcaa Hojii suphaa daandii Magaalaa keessa keessaa 10KM suphuu fi Maashinoota Gireedarii 140H CAT, Dozer, Excuvater 324 CAT, Sino truck 16 meter quib, Rulloo18TON fi Shawor Truck dorgomtoota ulaagaa kana guutan Wal-dorgomsiisee caalbaasii ifaatiin dabarsee hojjachiisuu barbaada.

Ulaagaa dorgomichaaf Barbaachisu

1. Eeyyama hojii kiraa maashinerootaa kan qabuufi bara 2013 kan haaromfateef gibira bara 2013 kan kaffale. akkasumas waraqaa qul-qullummaa Waajjira ATG irraa dhiyeessuu kan danda’u.

2. Galmaa’aa VAT kan ta’e

3. Muuxannoo hojii waggaa 2/lamaa olii kan qabu.

4. Isteetimentii baankii kan sochii ji’a kanaa dhiyeessuu kan danda u.

5. Akeekkachiisa ykn komii kan hin qabnee fi waraqaa deeggarsaa dhiheeffachuu kan danda’u.

6. Maashinoota kana ofii isaatii kan galchu, opireetarootaa fi nadaajii ofiin danda’ee dhufaa gala maashinarootaa fi iddoo gara iddoo ofiin kan sochoosu.

7. Kaka’umsa hojii kan qabuu fi ji’oota 2(lama) keessatti xumuruu kan danda’u.

8. Kabachisiisa caalbaasii gatii dhiyeesse irraa 2% CPO Baankii mirkanaa’e dhiheessuu kan danda’u.

9. Kabachiisa walii galtee gatii walii galame irraa 10% CPO Baankii mirkana’e kan hanga ji’a 6 (jaha) turtu dhiyeessuu kan danda’u

10. Deeggarsa hojii misooma naannoo jirutti gochuun xalayaa deeggarsa dhiheeffachuu kan danda’u.

11. Dorgomaan kamiyyuu Abbaa qabeenyaa misoomawaa ta’uu isaa Aanaa ykn Godina keessa jiraatu irraa dhiyeeffachuu kan danda’u.

12. Waajjirri filannoo biraa yoo argate caalbaasicha gar-tokkee ykn guutummaa guutuutti haquu ni danda’a.

13. Dorgomaan kamiyyuu sanada orijinaalaa fi koppii adda baasuun seemiin cuqqaalee dhiyeessuu qaba.

14. Guyyaa caalbaasiin kun bahe irraa kaasee guyyaa hojii mootummaa guyyaa 10f qarshii hin deebine 200n sanada bitachuun gaafa guyyaa 11 ffaa ganama sa’aatii 2:30 – 3:00tti sanadii saanduqa galee guyyuma kana sa’aatii 3:30irratti iddoo dorgomaan jirutti ykn bakka bu’aan qaama seeraatiin mirkanaa’ee jirutti ni banama.Odeeffannoo dabalataaf Lakk bilbilaa 0913640084/0911104644 Waajjira Bulchiinsa Magaalaa Qarcaa.