Construction Machinery and Equipment / Generators / Motors and Compressors / Pumps / Vehicle and Machinery Foreclosure

Gurgurtaa Meeshalee Aadda Addaa Fi Mashinootaa Garagaraa

Caalbaasii

M/A/Mirgaa Waldaa Aksiyoona Dhaddacha Dheeraa Oomishaa fi Gurgurtaa Warqii Taantalamii fi dhagaa kabajamoo fi M/A/Idaa produserii oppireetiivii Aarteloof prospeektii Roovayaa Kubbaaniyyaa Raashiyaa gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenya M/A/Idaa kan ta’an

Lakk

Meqaaa Meshaa

Lakk. Gabatee

Lakk. Waraqaa raga abbaa qabeenyummaa

Lakk. chaansii

Lakk. Motoraa

Lakk. Dikilaarasiyooni

Ka’umsaa caalbassii qarshii

1ffaa

Doozerii

 

 

 

 

C-1832/15

3,718,725.66

2ffaa

Doozerii

 

 

 

 

C-1832/15

3,389,474.46

3ffaa

Doozerii

 

 

 

 

C-1833/15

3,569,098.56

4ffaa

Doozerii

 

 

 

 

C-1833/15

3,389,472.96

5ffaa

Paampii 10/8700R-H-150-PET

C-1255/15

11,803.26

6ffaa

Paampii Boba’aa safartu 630/90

C-6957/15

86,964.00

7ffaa

Genereetera boba’aa dhaabbatee kan tajaajile 156KVA

C-6957/15

755,210.72

8ffaa

Genereetera boba’aa dhaabbatee haaraa 158KVA

C-6957/15

784,328.27/100

9ffaa

Paampii boba’aa safartu 1100/53

C-6957/15

203,534.34/100

10ffaa

Paampii boba’aa safartuu 800/40

C-6957/15

11,699.18

11ffaa

1ffaa Maashina AGGREGATE seekshina haayidiraalik kan warqee dhiqu

C-4255/15

5,031,401.46

12ffaa

Maashina warqee dhiqu

C-2917/15

4,854,686.75

3ffaa

Ujummoo human harkisu

C-6957/15

79,622.62

13ffaa

Daragaa RUG #364(750*1120mm)

C-6957/15

304,501.97

Godina Gujii Aanaa Aagaa Waayyuu ganda Burii Karroo Kaampii Waldaa Murtii Abbaa Mirgaa keessatti gaafa 26/04/2013 sa’atii 4:00-6:00tti ni gurgurama. Kanaafuu,iddoo,guyyaa fi sa’aatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii gatii ka’umsa caalbaasichaa taaksiifi qaraxa kan dabalatu ta’uu beektanii dhiyaachuu bitachuu kan dandeessan ta’uu beeksisaa,dorgomaan mo’ate battalatti gatii ittiin mo’ate 25% kan kaffalu ta’uu fi qarshii irratti hafe 75% qabeenyichaa immoo guyyaa bituun isaa mirkanaa’e irraa kaasee guyyaa 15 keessati kaffalee kan xumuru ta’uu manni murtii beeksiseera. M/M/O/Godina Gujii.