Construction Machinery and Equipment

Gurgurtaa Mashini

Caalbaasii

R/Himattoonni Waldaa Hojii Daandii Asfaaltii Amboo Walisoo N-28 fi Raawwii Himatamaa Dhaabbata UTE Elsameeksi ECO-Aspaaltii Ethiopia ET-35 gidduu falmii raawwachiisaa jiruuf maashinii um 150 INTRAME ASPHALT PLANT Jedhamu qabeenyummaan isaa kan raawwii himatamaa kanaa kan ta’e ka’uumsa caalbaasii qarshii 5,343,750.00tiin gaafa 10/01/2013 saʼaatii 3:00 hanga 6:30tti bakka qabeenyi kun argamu Aanaa Wallisoo ganda Guutee Godeettiitti keessatti caalbaasiidhaan waan gurguramuuf namnoonni caalbaasii kanarratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan bakka caalbaasiin gaggeeffamuutti argamuudhaan ka’umsa casalbaasiirraa 1/4 CPO qabsiisuudhaan bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/ Ol/G/Sh/Ki/ Lixaa.