House and Building Foreclosure / House and Building Sale

Gurgurtaa Mana Jirenyaa

Caalbaasii yeroo 2ffaa

R/Himataa Taanaan Taakkalaa fi R/Himatamtuu Maabiraatee Lammeessaa jidduu falmii raawwii jiruuf mana jireenyaa balbala tokko lakk. isaa 1861 ga’ee fi seervisii kutaa 2 qabu Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Magaalaa Ayyaanaa ganda 01 keessatti argamu maqaa shaalaqaa Taakkalaa Maammootiin galmaa’ee jiru caalbaasii 2ffaan ka’umsa Caalbaasii isaa osoo hin daangessin nama gatii ol aanaa lateen gaafa 12/03/2013 sa’aatii 3:00-6:00tti waan gurguramuuf namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi sa’aatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/Ol/Go/Wallaggaa Bahaa.