Construction Machinery and Equipment / Vehicle and Machinery Foreclosure / Vehicle and Machinery Sale

Gurgurtaa Maashini

Caalbaasii yeroo 1 ffaa

M/A/Mirgaa Waldaa Aksiyoona Dhaddacha Dheeraa Oomishaa fi Gurgurtaa Warqii Taantalamii fi dhagaa kabajamoo fi M/A/Idaa produserii oppireetiivii Aarteloof prospeektii Roovayaa Kubbaaniyyaa Raashiyaa gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenya M/A/Idaa kanaa kan ta’an

Lakk.

Maqaa Meshaa

Lakk. Gabatee

 

Lakk. Waraqaa

Raga abbaa chaansii Motoraa qabeenyummaa

 

Lakk. chaansii

Lakk. Motoraa

Lakk. dikilaarasiyoonii

 

ka umsa

caalbaasii

Qarshii

 

1ffaa

Doozerii

SK-DZ-0986

15771

000433

80352254

C-1832/15

3,718,725.66

2ffaa

Doozerii

SK-DZ-0986

15776

000150

30191954

C-1832/15

3,389,474.46

3ffaa

Doozerii

SK-DZ-0986

15771

000253

50267714

 

C-1833/15

3,569,098.56

4ffaa

Doozerii

SK-DZ-0983

15775

000147

30191957

 

C-1833/15

3,389,472.96

5ffaa

Paampii 1078 700R-H-150-PET

C-1255/15

11,803.26

6ffaa

Paampii Boba’aa safartu 630/90

 

C-6957/15

86,964.00

7ffaa

Genereetera boba aa dhaabbatee kan tajaajile 156KVA

 

C-6957/15

755,210.72

8ffaa

Genereetera boba’aa dhaabbatee haaraa 158KVA

 

C-6957/15

784,328.27/100

9ffaa

Paampii boba aa safartu 1100/53     

 

C-6957/15

203,534.34/100

10ffaa

Paampii boba aa safartu 880/40       

 

C-6957/15

111,699.18

11ffaa

1ffaa Maashina AGGGREGATE Seekshina haayidiraalik kan warqee dhiqu

C-4255/15

5,031,401.46

12ffaa

Maashina warqee dhiqu

C-2917/15

4,854,686.75

3ffaa

Ujummoo human harkisu

C-6957/15

79,622.62

13ffaa

Daragaa RUG#364(750*1120mm)

C-6957/15

304,501.97

 

Godina Gujii Aanaa Aagaa Waayyuu ganda Burii Karroo Kaampii Waldaa Murtii Abbaa Mirgaa keessatti gaafa 11/03/2013 sa’aatii 4:00 – 6:00tti ni gurgurama. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi sa’aatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii gatii ka’umsa caalbaasichaa taaksiifii qaraxaa kan dabalatu ta’uu beektanii dhiyaachuu bitachuu kan dandeessan ta’uu beeksisaa,dorgomaan mo ate battalatti gatii ittiin mo’ate 25% kan kaffalu ta’uu fi qarshii irratti hafe 75% qabeenyichaa immoo guyyaa bituun isaa mirkanaa’e irraa kaasee guyyaa 15 keessati kaffalee kan xumuru ta’uu manni murtii beeksiseera. M/M/O/Godina Guiji.