Construction Machinery and Equipment / Vehicle and Machinery Foreclosure / Vehicle and Machinery Sale

Gurgurtaa Konkolaataa Konstrakshinif Olan

Caalbaasii

Ra/Himataa Jibiriil Heyiruu fi Ra/Himatamaan Dhaabbata Yuutii Elsameksii EKO Asafaaltii Itiyoophiyaa 35 jidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenyaa 1ffaa Asfaaltii Damper tokko Gosa Uo05620 ta’e tilmaamaa qarshii caalbaasii 400,000tiin 2faa Asfaaltii Finsher(Fever) gosa FAHRZG-id No.223 7449 ta’e baayyinni tokko tilmaamni isaa qarshii 250,000tiin 3ffaa geredara chayna gosa siraalii No.150157 ta’e baayyinni tokko tilmaama caalbaasii qarshii 300,000tiin 4ffaa Corv Stoonii Gosa Conctit ta’e baayyinni 10,000 tilmaamni caalbaasii gatii tokkoo qarshii 40 gatiin waliigalaa 400,000tiin 5ffaa Konkolaataa guddaa MACK Lakk. Gabatee ET3-80573 ta’e baayyinni tokko tilmaamaa caalbaasii qarshii 300,000tiin 6 ffaa Konkolaataa guddaa MACK Lakk Gabatee ET380509 ta’e baayyinni tokko tilmaama caalbaasii qarshii 250,000tiin 7ffaa Konkolaataa guddaa MACK Lakk Gabatee ET3-80572 ta’e baayyinni tokko tilmaama caalbaasii qarshii 250,000tiin 9ffaa Konkolaataa guddaa MACK Lakk Gabatee ET380507 ta’e baayyinni tokko tilmaama caalbaasii qarshii 250,000tiin 9ffa gireedara caccabee jiru baayyinni lama gatiin tokkoo tilmaama caalbaasii qarshii 350,000 waliigala 700,000tiin ta’e bakka haaalli mijate irratti gaafa 27/02/2013 saŹ¼aatii 4:00 hanga saŹ¼aatii 7;00tti caalabaasii ifa ta’een waan gurguramuuf namoonni bitachuu barbaaduu dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/Aanaa Walisoo.