Machinery and Equipment / Products and Services

Gurgurtaa DAP Fi Meeshaalee Qonnaa BBM

Caalbaasil Gurgurtaa Lakk. 05/2013

Bulchiinsa Biyyoolessaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Ejensiin Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa calla guddistuu xaa’oo(DAP) fi Meeshaalee Qonnaa BBM tajaajilaa alaa qabeenyummaan isaa kan Ejensii Babal’inaa Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa ta’e Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti caalbaasii ifaadhaan wal-dorgomsiisee gurguruu barbaada kanaafuu dorgomtoonni caalbaasii kanarratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahee eegalee hanga Mudde 12/2013 sanda caalbaasichaa bitachuu ni dandeessu.

Kanaafuu;-dorgomtoonni Haraajii kanarratti dorgomuu barbaaddan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahe irraa eegalee hanga Sadaasa 23, 2013tti Finfinnee Naannoo Saarbeet Addabaabayi Pushkiin irraa karaa gara qeeraa deemu Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa osoo hin ga in gamoo Betelihem Daayirektoreertii Karoora, Bulchiinsa Faayinaansii fi qabeenya Ejensichaa darbii Iffaatti dhiyaachuun qarshii 100 kan hin deebine kaffaluun sanadicha bitachuu ni dandeessu.

 

1. Teessoon Ejensichaa Finfinnee Naannoo Saarbeet Addabaabayi Pushkiin irraa karaa gara qeeraa deemu Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa osoo hin ga in gamoo Betelihem Daayirektoreertii Karoora,Bulchiinsa Faayinaansii fi qabeenya Ejensichaa darbii 1ffaatti dhiyaachuun qarshii 100 kan hin deebine kaffaluun sanadicha bitachuu ni dandeessu.

2. Sanada caalbaasichaa bitachuu kan dandeessan gaafa gaazexaarratti bahee eegalee guyyaa hojii yeroo hunda waaree dura sa’aatii 2:30 hanga 6:30 waaree booda 7:30 hanga 11:00tti

3. Haala Qabeenyichaa ilaalchisee hanga Muddee 12/2013 haala sanda caalbaasii keessatti ibsameen waaree dura sa’aatii 3:00 hanga 6:30 waaree booda 7:30 hanga 11:00tti bakka qabeenyichi argamutti dhiyaachuudhaan ilaaluu ni dandeessu.

4. Dorgomtoonni sanada yaada dorgommii ykn gatii guyyaa beeksifni kunbahee kaasee hanga Muddee 13/2013 waaree dura sa’aatii 4:30irratti poostaa samsameen dhiyeessanii saanduqa ejensiin caalbaasichaaf qopheesse keess galchuu ni dandeessu.

5.Dorgomtoonni gatii waliigalaa dorgommiidhaaf dhiyeessan % 10 kabachiisa caalbaasii CPO Baankiidhaan mirknaa’e qopheessuun poostaa gatiif qophaa’e keessa galchuun dhiyeessuu qabu.

6. Caalbaasichi Mudde 13/2013 waaree dura sa’aatii 4:30irratti cufamee guyyuma sana sa’aatii 4:45 irratti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni seeraa isaanii argamanitti ifaan ni banama.

7. Manni hojichaa filannoo biroo yoo argate caalbaasicha gar-tokkeen ykn guutummaan guutuutti haquuf mirgi isaa kan eeggame dha.Odeeffannoo dabalataaf Lakk bilbilaa 0111231998/0111236827 CPO Hojjechiisuuf:- Oromia Public Procurement & Property Disposal Agency