Building and Finishing Materials / Construction Machinery and Equipment / Contract Administration and Supervision / Other Sales / Vehicle and Machinery Foreclosure / Vehicle and Machinery Sale

Gurgurtaa Aadda Addaa

Caalbaasii

R/Himataa Jibriil Heeyiruufi R/Himatamaa Dha/Ute/Elsamex Iko Asfaaltii Itoophiyaa jidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenya R/Himatamaa caalbaasii 1ffaatiin hin gurguramin hafe ganda Baddeessaa Qorichaa keessatti argamu

 

Lakk.

 

Gosa meeshaa

 

Lakk. Gabatee

 

 

Baayina

 

 

Gatii tokko

 

Gatii waligalaa

 

Ka’umsa

Caalbaasii

 

1

Corv stooni gosa conctit

 

10,000

40.00

400,000.00

2

Konolaataa Guddaa MACK

ET3-80572 1

 

1

 

 

250,000.00

3

Konolaataa Guddaa MACK

ET3-80507 1

 

1

 

 

250,000.00

4

Asfaalt Finisharii (fever)

FAHRZG-ID No 2237449

 

 

 

 

250,000.00

 

 

 

Caalbaasii yeroo 2ffaa

 

1

Pick up Abbaa gabbiinaa Lamaa Toyota

AA3-30541

1

 

 

200,000.00

2

ISUZU xiqaa

AA3-31960

1

 

 

200,000.00

3

Pick up abbaa gabbiina lamaa Toyota

 

1

 

 

150,000.00

4

Deltasu xiqaa

 

1

 

 

100,000.00

5

Iskaavatara

 

2

50,000.00

 

100,000.00

6

Concrete pipe

 

80

100.00

 

8,000.00

7

Mooldii

 

1

 

 

500.00

8

Mooldii miila kan hin qanbe

 

1

 

 

1,500.00

n