Hararghe, Oromia Posted on October 9, 2020 Login to bookmark this Tender  Beeksisa caalbaasii ifaa Godina Harargee lixatti waajiri MWD Aana Odaa Bultum bara bajataa 2013tti wajjirota motummaa Aanichaa keessatti argamaniif meeshaalee barreffamaa adda addaa, meeshaalee qulqullinaaf olaan, meeshaalee dhumoo adda addaa fi meshaalee dhabboo (elektironiksii fi farnicharaa ) caalbaasii ifaatiin waldorgomsiisee bituu waan barbaaduuf dorgomtootni ulaagaa armaan gadii gutan dorgomuu ni danda’an. Dorgomtotni hayyama daldalaa hojii kanaan wal qabatu irratti bobba’aanii fi ragaa kafalaa gibiraa (TIN) fi galma’aa VAT kan ta’an gibiraa motummaa bara kanaa kafaluun hayyamni hojiiisaanii kan haromee dhiheffattu kan danda’ anii fi akkasumas facatii dhihessaa meeshaalee wajjira motummaa (supplier list) irratti hirmaatuof ragaa dhiheeffatuu kan danda’an. Dorgomtotni sanada caalbaasii guyyaa beksisni kun gaazexaa Addis zamaniin ba’e irraa eegalee guyyoota hojii walitti anu guyyaa 15 giddutti wajjira MWD aanaa Odaa Bultum ademsaa bittaa fi bulchinsa qabenyaa sa’aatii hojii motummaatti dhihastuun maallaqa hin deebine qarshii 100.00 (dhibba tokko) […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field