House and Building Foreclosure / House and Building Sale

G+2 የሆነ መኖሪያ ቤት የሐራጅ ሽያጭ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት አቶ እስክንድር ከበደ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮ መቅደስ ጎሳዬ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 195925 በ21/10/2011 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው አስኮ በተባለ ቦታ የሚገኝ ካርታ ቁጥር ሊ/0/9856/96/01 በአቶ እስክንድር ከበደ ስም የተመዘገበ G+2 የሆነ መኖሪያ ቤት የተመዘገበ ስፋቱ 114 ካሜ ውዝፍ የሊዝ ዕዳ የሌለበት ቀሪ ሊዝ ዓመታት የሊዝ ክፍያውን ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 1,071,410.33 (አንድ ሚሊዮን ሰባ አንድ ሺ አራት መቶ አስር ብር ከሠላሳ ሦስት ሳንቲም ) ሆኖ የትራንዛክሽን ታከስ ዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ኅዳር 25 ቀን 2013 ዓ.ም በሐራጅ ይሸጣል፡፡ የተጫራቾች ምዝገባ በ 4:30 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቶች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል፡፡

የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሦስት የሥራ ቀናት በፌ/ፍ/ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ በ3፡30 ሰዓት ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጐብኘት የሚችሉ ሲሆን ፤ እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4 ኛውን በባንክ በተረጋገጠ CPO ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ከ1/4ኛአስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም፡፡ በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ከአሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ5 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት፡፡ በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታከስ ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ፣ ሐራጁ ጐድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬክቶሬቱ የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የኢፌዲሪ ጠቅላይ ፍ/ቤት የፌዳራል ፍርድ

ቤቶች የፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት