Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Garments and Uniforms / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Textile

Bittaa Meeshalee Aadda Addaa

Caalbaasii Ifaa Lakk .01 /2013

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Godina Shawaa Oromiyaa Lixaatti Finfinnee irraa KM 102

fagaattee kan argamtu Waajjirri M/W/D Aanaa M/Roobii bara Baajataa 2013 keessa seektaroota Aanacha keessa jiraniif Uffata Seeraa, hojjettootaa Meeshaalee Barreeffamaa, Meeshaalee

Barnootaa, Meeshaalee Qulqullinaa, Meeshaalee adda addaa fi Kitaabolee, Meeshaalee haaromsaa Meeshaalee Dhaabbii biiroo, Gommaa Konkolaataa fi Baatirii konkolaataa dhiyeessitoota Wal-dorgomsiisee caalbaasii ifaadhaan bituu barbaada

Ibsa Bal’inaa

Dhiyeessitoonni Ulaagaalee armaan gadii guuttan guyyaa beeksifin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti guyyaa maxxanfamee bahe irraa eegalee guyyoota hojii walitti aanan 15f hanga Hagayya 06/12/2012 sa’aatii 11:00tti waa’ee Meeshaalee bitamanii

kan ibsu sanada caalbaasii qophaa’e qarshii hin deebine qarshii 100 kanfaluun Waajjira M/W/D/Aanaa Meetta Roobii biiroo lakk.3 dhufuun bitattanii dorgomuu ni dandeessu.

Ulaagaalee caalbaasii dorgomichaaf barbaachisu

1. Gibira bara kanaa kan kaffalee fi ragaa dhiyeeffachuu kan danda’an

2. Bittaa meeshalee qarshii 100,000 ol kan dorgomu yoo ta’e galmaa’aa taaksii

Dabalata qabeenyaa / VAT kan ta’anii fi ragaa dhiyeeffachuu kan danda’an

3. Tarree dhiyeessitootaa keessatti kan galmaa’anii fi ragaa dhiyeeffachuu kan

danda’an

4. kabachiisa Caalbaasii qarshii 15,000 _dheedhiin ykn CPO baankii daldaalaa

Itoophiyaa ykn baankii Intarnaashinaala Oromiyaa irraa qofaa dhiyeeffachuun

qabsiisuu kan danda’an ta’uu qaba

5. IMX dhaan kan gurmaa’an yoo ta’e qaama ijaare irraa xalayaa kabachiisa caalbaasii

wal-galtee dhiyeeffachuu kan danda’an ta’uu qaba.

6. Moo’ataa ta’ee erga mirkanaa’ee booda walii galtee mallatteessuuf fedha kan qaban

7. Moo’achuun isaanii erga mirkanaa’ee booda guyyoota 20 keessatti wantoota

moo’ate hundumaa dhiyeessu kan danda’an.

8. Guyyoota jedhame keessatti kan hin dhiyeessine yoo ta’e kabachiisa caalbaasii dhaalamuu akka danda’an ifi seeran gaaffatamuu hamananii kan mallatteessan ta’uu qaba.

9. Kabachiisa waliigaltee gatii walii galaa ittiin moo’atan keessaa 10%_ qarshii dheedhiin ykn CPO baankii daldala Itoophiyaa ykn baankii Intarnaashinaala Oromiyaa irraa dhiyeeffachuu kan danda’an ta’uu qaba. Kanaafuu namootn dhuunfaa ykn dhaabbileen dorgomuu barbaadd: guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallach: Oromiyaairratti maxxanfamee bahe irra:eegalee hanga Hagayya 06/12 /2012 saʼaati 11:00qofa gatii tokkoo ittiin dorgomtan orjinaalaa fi koppii isaa kophaa kophaatti guuttanii gagaadhaa samiidhaan saamsuudhaan saanduqa caalbaasiidhaaf kanaaf qophaa’e keessa galchuu ni dandeessu.

10. Gaafa guyyaa16ffaa Hagayya 07/12/2012 saʼaatii 8: 00irratti saanduqni caalbaasii cufameeguyyaadhuma kana sa’aatii 8:30 irratti saanduqni caalbaasii iddoo dorgomtoonni

ykn bakka bu’oonni isaanii argamanitt W/M/W/D/ Aanaa Meettaa Roobii keessatt ni banama. guyyaa 16ffaan cufaa /Ayyaan: yoo ta’e guyyaa hojii itti-aanu

sa’aati jedhametti saanduqni caalbaasii cufame ni banama Waajjirichi karaa fooyya’a

yoo argate caalbaasicha gar- tokkeedhaa ykn guutumaa guututti haquuf mirga qaba

Odeeffannoo dabalataaf Lakk. bilbila 0921984734, 0912310035, 0112340014

0920024775, 0913098306 Waajjira M/W/D

Aanaa M/Roobi