Bale Posted on October 12, 2020 Login to bookmark this Tender Caalbaasii Ifaa Bittaa Meeshaalee Godina Baalee Bahaatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Gololchaa bara baajata 2013 manneen hojii mootummaatiif Meeshaalee aadda addaa biiroof oolan dorgomtoota ulaagaa ibsame guutan Wal-dorgomsiisee bituu barbaada. Ulaagaalee dorgommichaaf barbaachisu 1. Waraqaa ragaa galmaa’aa dhiyeessaa bitta mootummaa ta’uu kan ibsu kan dhiyeessu. 2. Dorgomaan kamiyyuu gibira bara 2012 kaffaluu isaa kan mirkaneessu ragaa, Heyyama daldala haaromfamee A/T Galiiwwanii biyya keessaa irraa kan dhiyeessu. 3. Dorgomaan galma’aa VAT ta e raga galmaa ummaa isaa ibsu dhiyeeffachuu qaba. 4. Kabachiisa Caalbaasichaatiif kan oolu qarshii 5,000/kuma shan/ CPO baankiin mirkanaa’e ykn Walqoo ykn bakka baankiin hin jirretti maallaqa callaan dhiyeessuu kan danda’u. 5. Sanada caalbaasii tokkoof qarshii hin deebine 50 kaffaluun Waajjira A/T/G/Aanaa Gololchaa biiroo lakk. 2 irraa bitachuu kan danda’u. 6. Dorgomtoonni uffata seeraaf dorgoman samuuda dhiyeessuu qabu. 7. Meeshaalee dhaabbataa kanneen akka Elektirooniksii, Maashina, doqdoqqeefi […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field