Office Machines and Accessories / Office Supplies and Services / Secretarial Service / Stationery

Bittaa Meeshaalee Aadda Addaa

Caalbaasii Ifaa Bittaa Meeshaalee

Godina Baalee Bahaatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Gololchaa bara baajata 2013 manneen hojii mootummaatiif Meeshaalee aadda addaa biiroof oolan dorgomtoota ulaagaa ibsame guutan Wal-dorgomsiisee bituu barbaada.

Ulaagaalee dorgommichaaf barbaachisu

1. Waraqaa ragaa galmaa’aa dhiyeessaa bitta mootummaa ta’uu kan ibsu kan dhiyeessu.

2. Dorgomaan kamiyyuu gibira bara 2012 kaffaluu isaa kan mirkaneessu ragaa, Heyyama daldala haaromfamee A/T Galiiwwanii biyya keessaa irraa kan dhiyeessu.

3. Dorgomaan galma’aa VAT ta e raga galmaa ummaa isaa ibsu dhiyeeffachuu qaba.

4. Kabachiisa Caalbaasichaatiif kan oolu qarshii 5,000/kuma shan/ CPO baankiin mirkanaa’e ykn Walqoo ykn bakka baankiin hin jirretti maallaqa callaan dhiyeessuu kan danda’u.

5. Sanada caalbaasii tokkoof qarshii hin deebine 50 kaffaluun Waajjira A/T/G/Aanaa Gololchaa biiroo lakk. 2 irraa bitachuu kan danda’u.

6. Dorgomtoonni uffata seeraaf dorgoman samuuda dhiyeessuu qabu.

7. Meeshaalee dhaabbataa kanneen akka Elektirooniksii, Maashina, doqdoqqeefi farnicheraaf ibsa isaanii sirriitti kennuu qabu.

8. Beeksifni caalbaasii kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaarraatti maxxanfamee baheirraa eegalee hanga guyyaa 10tti qilleensa irra tura.

9. Saanduqni caalbaasii kan saaqamu gaafa guyyaa 11 faa ganama sa’aatii 3:30 irratti cufamee sa’aatii 4:00 irratti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa argamanitti Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Gololchaa ni banama. guyyaan kun cufaa ykn ayyaana yoo ta’e guyyaa hojii itti aanutti kan saaqamu ta’a.

10. Sanadni caalbaasii orijinaalaa fi waraabbii poostaan saamsamee dhiyaatu qaba.

11. Dorgomaa kamiyyuu sanada yaada dorgommii isaa irratti maqaa, teessoo,mallattoo fi chaappaa akkasumas bilbilasaa kaa uu qaba.

12. Waajjirichi carraa biroo yoo argate caalbaasii kana guutummaan guutuutti ykn walakkaadhaan haquudhaaf mirga guutuu qaba.Odeefannoo dabalataaf Lakk.Bilbilaa. 0913064674, 0923033509 fi 0924603838 Waajjirri Maallaqaa fi Walta ‘insa Dinagdee Aanaa Gololchaa.