Building and Finishing Materials / Building Construction / Computer and Accessories / Garments and Uniforms / House Furniture / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Textile

Bitta Meshaalee Aadda Addaa

Caalbaasii Ifaa Bittaa Meeshaalee

Godiina Shawaa Kaabaa Bul/ Magaala Fiichee bara bajeta 2013tti seekteroota Magaala keessatti argamaniif

 • Meeshaalee Uffata Seeraa/ lot1/,
 • Meeshaa Dhumaatii/ Iteeshinarii Mot2/,
 • Meeshaalee Dhaabbataa, Elektironiksii /lot 3,
 • Farniicharii biyya alaaf biyya keessaa lot 4/
 • Meeshaalee Ijaarsaa /lot 5/
 • fi Gommaawwan Konkolaataa/ lot 6/ caalbaasii ifaatiin waldorgomsiisee bituu barbaada.

Ulaagaalee Caalbaasi Bittaa Meeshaalee

 • Dorgomtootni kallatti hojii daldala bittaa meeshaalee isaa eenyummaa daldala seera qabeessa ta’ee fi facaatii kennaa tajaajila dhiyeessii meeshaa keessatti galma’aa taaksii dabalataa/VAT/ta’uu isaa fii ragaa footoo koppii dhiyeeffachuu qabu.
 •  Dorgomaan kamiiyyuu uffata seeraa irratti saampilii yka akaakuu uffatichaa dhiyeessuu qaba.
 • Dorgomaan kamiiyyuu hayyama hojii daldalaa fi lakk.gibiraa/TIN/ gosa meeshaalee irratti dorgomuu kallattiidhaan ta’uu qaba. Taaksii dabalataa/VAT/ hanga ammaatti kan ittiin kaffalan kan ibsu ragaa dhiyeeffachuu kan danda’u.
 • Dorgomtootni sanada caalbaasii guyyaa beeksifni caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa kaasee guyyaa hojii walitti aanaan 15 keessatti waaree dura sa’aatii 2:30 –6:30tti waaree booda 7:30 hanga 11:30tti tokkoon tokkoon sanadaatiif qarshii hin deebine 100 kaffaluudhaan WMWD/ Magaala Fiichee lakk. 1 tti dhiyaachuun sanada bitachuun ni danda’ama.
 •  Caalbaasiin kan banamu gaafa guyyaa 16 ffaa waaree dura sa’aatii 4:30 irratti saanduqni cufamee guyyuma kana sa’aatii 5:00 irratti bakka dorgomaan jirutti ykn bakka bu’aan seera qabeessaa jirutti ni banama. guyyaan 16ffaan sanbatarraa yoo oole guyyaa hojii itti aanu sa’aatii wal-fakkaatuutti ta’a.
 • Dorgomtoonni fuula tokkoon tokkoon sanadaarratti chaaphaa fi maallattoon jiraachuu qaba.
 • Dorgomaan kamiiyyuu kabachiisa caalbaasii tokkoon tokkon sanadaatiif qarshii 10,000 maqaa Waajjira MWD/ Magaala Fiichetiin cheekii/ CPO/ baankitiin mirkana’e ykn maallaqa callaa dheedhii sanada orjinaala caalbaasichaa waliin qabsiisuun ni dandeessu.
 • Dorgomtootni lootii adda addaa kamiiyyuu kophaa isaa poostadhaan saamsuun orjinaalaa fi koopii dhiyeessuu qabu.
 • Moo’ataan caalbaasii meeshaalee moo‘ate hunda baasii ofii isaa danda’ee hanga WMWD/ Magaala Fiicheetti dhiyeessu qaba.
 •  Waajjirri baayyina meeshaalee guutumaan gartokkeen akka dhiyeessan ajajuu ni dan da’a.
 •  Meeshaalee haala mo’atan barbaaddameen qulqullinnisaa yoo hir’ate ykn dogorgorri yoo uummame kan itti gaafatamu moo’aticha ykn dhiyeessaa ta’a.
 •  Dorgomtootni sanada caalbaasichaa irratti komi yoo qabaatan akkaataa labsii bittaa mootummaa bu’uureessuun komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda’u.
 • Dorgomtootni sanada caalbaasii irratti gaaffii ykn yaada yoo qabaatan sanada osoo hin galchin guyyaa 5/shan/ dura gaafachuu ni danda’u.

·       Waajjirichi caalbaasicha filannoo biraa yoo argate guutumaan guutuu ykn gar-tokkeen haquu ni danda’a. Odeeffannoo dabalataa lakk.bilbilaa 011135101 1,0911775500,0946601173 Waajjira Maallaqaaf Walta’iinsa Diinagdee Magaala Fiichee.