Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Garments and Uniforms / Office Machines and Accessories / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Textile

Bitta Meeshalee Aadda Addaa

Caalbaasii

Waajjirri Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Magaalaa Hoolataa bara baajeta 2013tiif Uffata Seeraa, Meeshaalee Barreeffamaa, Meeshaalee Qulqullinaa, Meeshaalee Eleektirooniksii, Meeshaalee Dhaabbii, Gommaa Konkolaataa, Meeshaa COC tiif kan oolan caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee bituu barbaada.

Ulaagaalee dorgommichaa

  1. Heeyyama daldala gosa meeshicha irratti dorgomuu kan qabu, eyyama daldalaa haarome kan qabauu fi gibira bara kanaa kan kaffale.
  2. Ministeera Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee irraa dhiyeessaan galmaa’ee waraqaa ragaa kan qabu.
  3. Galmaa’aa VAT ykn TOT ta’uu isaa ragaa dhiyeessuu kan danda’u.
  4. Kabachiisa caalbaasichaaf qarshii 10,000 CPO baankin mirkanaa’e ykn cheekiidhaan qabsiisuu kan danda’u fi daldalaan dorgommicha mo’e gatii waliigalaa meeshaalee mo’ate irraa 10% baankiin qabsiisuu kan danda’u.
  5. Dorgomaan dorgommicha mo’ate meeshicha baasii mataa isaan hanga waajjira maallaqaa fi walta’insa dinagdee Bul/Magaalaa Hoolataatti dhiyeessuu qabu.
  6. Waajjirichi qulqullina meeshichaa yoo mirkaneeffachuu barbaade samuuda fudhachuu ni danda’a.
  7. Dorgommichi Beeksifni caalbaasii kun guyyaa Gaazexaa kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahee irraa eegalee walitti aansuun guyyoota hojii 15 qilleensa irra ooluun gaafa guyyaa 16ffaa sa’aatii 8:00 irratti xumuramuun guyyuma kana sa’aatii 8:30 irratti dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni seeraa isaanii jiranitti ni banama.
  8. Dorgomtoonni sanada caalbaasii qarshii hin deebine 200tiin Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Bulchiinsa Magaalaa Hoolataa lakk. 1 bituu ni danda’u.

Hubachiisa:-Waajjirichi carraa fooyya’aa ykn filannoo biraa yoo argate caalbaasii kana gartokkees ta’ee guutumaan guutuutti haquudhaaf mirga guutuu qaba.Odeeffannoo dabalataaf Lakk. Bilbilaa 011-237-00-95, 0911045695, 0913445227, 0922203464, 0913469364, 0913753822