Audio Visual / Event Organizing and Planning / Photography and Filming Service and Equipment / Promotional Items / Public Address Systems / Public Relations

Beeksisa Caal-Baasii Ifaa

Beeksisa Caal-Baasii Ifaa

Abbaan Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa rakkoo manca’iinsa qabeenya uumamaafi faalama naannoo hir’isuuf hojjachaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa to’annoo haala qabiinsaafi dhabamsiisa gataa/balfa magaalotaa, to’annoofi hordoffii warshaalee gaggeessuun faalama hir’isuufi piroojektoonni misoomaa gaggeeffaman dhiibbaa jireenya hawaasaafi naannoorra gahu hir’isuurratti xiyyeeffatees ni hojjeta.

Haaluma kanaan, manni hojii keenyaa dhaabbilee muuxannoofi eeyyama hojii Beeksisaa (production) qaban dorgomsiisée dhimmoota eegumsa naannoorratti beeksisa gabaabaa (Spot) TVfi Raadiyoon daqiqaa tokko (60′)f dheeratu Afaan Oromootiin hojjachiisuu barbaada.

Kaayyoo: Haala qabiinsaafi dhabamsiisa gata magaalaa, piroojektoota misoomaa naannoo keenya keessatti gaggeeffamaa jiruu irratti hirmaannaa uummataa mirkaneessuufi lafa Albuudni keessaa ba’e deebisanii misoomsuu ilaalchisee hawaasaafi qaamolee dhimmicha waliin walitti hidhamiinsa qaban biratti hubannoo uumuu. Gosa Ispootichaa: Bifa diraamaatiin kan qophaa’u (dramatic spot) ta’ee, hawwataafi bashannansiisaa ergaa cimaa kan dabarsu ta’uu qaba.

Bakka Waraabbiin Ittigaggeeffamu: Magaalaa Adaamaa, Bishooftuu, Walisoo, Sabbataafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee.

Kanaafuu, dhaabbileen hojii kana hojjechuuf fedhiifi dandeettii qabdan; akkasumas, ulaagaa kaa’ame guuttan sanada hojii kanaaf qophaa’e bitachuun dorgomu ni dandeessu.

 Ulaagaalee Barbaachisu

  • Hojii beeksisaa ykn hojii wal-fakkaataa irratti eeyyama hojii kan gabuufi dhiyeeffachuu kan danda’u/ssu
  • Eyyama Gahumsa Ogummaa kan haaromfame dhiyyeeffachuu kan danda’u Dorgomtootni caalbaasii kana hirmaatu kamiyyuu gibiraa kaffaluu isaanii kan mirkaneessu ragaa qaama dhiimmi ilaalu irraa raga kan dhiyessan ykn heyyama daldalaa haaraa ykn kan haaromfame dhiyeessu qabu.
  • Hojii beeksisaarratti yoo xiqqaate muuxannoo hojii yeroo sadiifi isaa ol kan qabuu fi ragaa dhiyyeeffachuu kan danda’u fi Sanada hojii kanaaf qopha’ee Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa Daayirekteera Bittaafi Bulchiinsa Faayinaansii Garee Bittaafi Bulchiinsa Qabeenyaatti dhiyaattanii qarshii 100 (dhibba tokko) kanfaluun fudhachuu ni dandeessu fi yeroon turmaata beeksisichaa guyyaa gaafa Gaazexaa Addis Zaman irratti maxxanfamee irraa kaasee guyyoota hojii walitti aanan kudhaniif (15) keessatti kan gageeffamu ta’a.
  • Afaan Oromootiin dandeettii:- Dubbachuu, dhaggeeffachuu, dubbisuufi barreessuu kan danda’u ta’uu qaba.
  • Dorgomaan Caal-Baasii kana irratti hirmaatu kamiyyuu kaffalaa taaksii dabalata qabeenyaaf NAT/galmaa’uu isaa kan mirkaneessu waraqaa ragaa dhiyeessuu qaba. Dorgomtootni caalbaasichi erga banamee booda yaada dorgommii caalbaasii dhiyeessan irratti jijjiirama ykn fooyya’iinsa gochuu ykn caalbaasii keessaa bahuu akka hin dandeenye, Dorgomaan Caal-Baasii kana irratti hirmaatu kamiyyuu ragaa dorgommiif dhiyeefatn poostaa lamaan, orijinaalaa fi waraabbii akkasuma Faayinaansii fi Teekinika adda baasuun( Orijinalaa fi Koppii) isaa waliin poostaa garagaratti sasamudhaan dhiyeessu akka qaban, dabalataanis

Teessoon:- Finfinnee, Naannoo Calcalii (Saarbet) Gamoo

Biiroolee Oromiyaa haaraa

keessa Gamoo 1ffaaDarbii 7ffaa

Odeeffannoo dabalataaf:Lakk,Bilbilaa 0118360677,0911095485 fi 0966737141