Garment and Leather / Garments and Uniforms / Materials / Motorcycles and Bicycles Purchase / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Shoes and Other Leather Products / Spare Parts and Car Decoration Materials / Stationery / Textile / Tri Wheeler / Tyres & Battery

Beeksiisaa Caalbaasii

Beeksiisaa Caalbaasii

Waajirii Mallaqaa fi Walta’iinsaa Dinagdee Magaalaa Yaaballoo Bara hojii 2013 tii tajaajilaa waajiraalee mootummaatiif kan ooluu meeshaawaan armaan gadii dorgomsiisee bituu barbaada.

  1. Bittaa Gommaa kan konkolaataa
  2. Biittaa Fernicherii
  3. Bittaa Motorii (Doqidoqee),
  4. Biittaa meeshaalee leenjii BLTO,
  5. Biittaa Meeshaa Uffata Seera
  6. Bittaa Elekroniksii
  7. Bittaa Meeshale Dhumata

dorgomaan ulaagaa asii gadii guutuu dorgomuu danda’a:eeyyamaa hojii kan bara 2013 kan haaromfatee, raga dhiyeesitootaa keessatti galma’uukan ibsuu raga dhiyeessuumaa  kan qabu, galma’a Vat kan ta’e gibira mootummaa kafaluu isa kan ibsu raga kan dhiyeessuu fi kabachisaa caalbaasii (CPO) qarshii kuma shan(5000) qabsiisuu kan danda’uu guyyaa beeksisinii kun bahe kaasce guyyaa hojii 15 sanadaa caalbaasii Waajiraa mallaqaa fi walta’iinsaa dinagdee Magaalaa Yaaballoo garee Bittaattiin tokkoon tokko sanadaatiif qarshii hin deebinee dhiibba tokko (100) kafaluun bittachuu kan danad uu yoo ta’u guyyaa cufiinsaa guyyaa 16ffaattii saatii 4:00 yoo ta’u guyyaan baniisasii guyyuma kana saatii 5; 00tti dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa qabeessaa jirutti ta’a.

*Hubachiisaa:Waajirichii fillannoo fooya’aa yoo argattee caalbaasicha guutumaa gutuutti ykn gara tokkeen haquuf mirgaa kan qabuu ta’u ibsina.

*Odeefannoo dabalataaf bilbilaa Waajirua heenvaa 046 446 0940 Waajiraa Mallaqaa fi Walta’iinsaa

Dinagdee Magaalaa Yaaballoo