Amendment and Cancellation / Bid Modification / Firewood / Foodstuff and Drinks

የጨረታ ማስታወቂያ ማስተካከያ

የጨረታ ማስታወቂያ ማስተካከያ 

የቅምብቢት ወረዳ ማ/ቤት በደብዳቤ ቁጥር ABBF/958/12 በ20/11/12 ማረሚያ ቤታችን በ2013 በጀት ዓ.ም በስሩ ለሚገኙ የህግ ታራሚዎች የሚውል ጥሬ እህል እና የተለያዩ ማጣፈጫዎችን እንዲሁም የማገዶ እንጨት ወይም የበሰለ ምግብ አቅርቦት 0/01/13 ዓም ጀምሮ እስከ 30/04/3 የሚቆይ ጨረታ እንዲወጣልን መጠየቃችን ይታወሳል። ይሁን እንጂ ድርጅታችሁ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ቁጥር ሐምሌ 25/11/12 በወጣው እትሙ ጨረታው የሚከፈትበት ቀን በ 25/11/12 ተብሎ የተፃፈው ቀን ስህተት ስለሆነ ጨረታው የሚከፈትበት ቀን ነሐሴ 18/12/12 ዓ.ም ተብሎ እንዲስተካከልልን በትህትና እንጠይቃለን። 

የቅምብቢት ወረዳ ማ/ቤት