Amendment and Cancellation / Bid Modification / Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Stationery

የጋፋት አርማመንት ኢንጂነሪንግ የጨረታው መክፈቻ ቀን ማስተካከልን ይመለከታል

ማረሚያ

የጋፋት አርማመንት ኢንጂነሪንግ ግንቦት 6 ቀን 2012 . ባወጣው ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ ላይ በተራ ቁጥር 5 የተጠቀሰው የጨረታው መክፈቻ ቀን6ኛው የሥራ ቀንየተባለው በስህተት ስለሆነበ16ኛው የሥራ ቀንተብሎ ይነበብ። ቀሪው የጨረታ ሂደት ግንቦት 6 ቀን 2012 . በታተመው መሠረት ይካሄዳል።

ጋፋት አርማመንት ኢንጂነሪንግ