Computer and Accessories / Consumable Goods / Equipment and Accessories / House Furniture / Motorcycles and Bicycles Purchase / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Stationery / Tri Wheeler / Vehicles Purchase

የደምቦያ ወረዳ ፋ/ኢል/ጽ/ቤት የቢሮ አላቂ ዕቃዎችን፤ ሌች አላቂ ዕቃዎችን ፤ ፈርኒቸሮች ኤሌክትሮኒከስ እና ሞተር ሳይክሎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር ደወ/0002/2013 /

በደ//////በከምባታ ጠምባሮ ዞን የደምቦያ ወረዳ /ኢል//ቤት 2013 / በወረዳው ለሚተኙ /መቤቶች የቢሮ አላቂ ዕቃዎችን ፤ ሌች አላቂ ዕቃዎችን፤ ፈርኒቸሮች ኤሌክትሮኒከስ እና ሞተር ሳይክሎችን በግል ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

  • ሎት (1) የጽህፈት መሣሪያ /ሌሎች አላቂ የቢሮ ዕቃዎች
  • ሎት(2) ተሽከርካሪዎች
  • ሎት(3) ቋሚ ዕቃዎች ፈርኒቸር
  • ሎት(4) ኤሌክትሮኒክስ

በመሆኑ፡_

  • 1/ ከላይ በተዘረዘሩ ቶች በየዘርፉ የታደሰ ህጋዊ ንግድ ሥራ ፈቃድ ያለው
  • 2/የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ያለው
  • 3/ የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው
  • 4 / የቫት ተመዝጋቢነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት ሰርተፊኬት ያለው
  • 5/ የመንግሥት ተዥ የአቅራቢነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው
  • 6/ የጨረታ ማስከበሪያ በየዘርፉ ብር 5000/ኣምስት ሺህ ብር ብቻ በባንክ የተረጋገጠ ሲፒኦ/ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማቅረብ የሚችል

7/ያሸናፊውን ዕቃዎች እስከ ዳምቦያ ወረዳ ////ቤት ድረስ በራሱ ትራንስፖርት ማቅረብ የሚችል ማንኛውም ከላይ ከተራቁጥር 1-7 የተዘረዘሩ መስፈርቶችን የሚያሟላ ተጫራች ይህ ጨረታ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከታወጀበት ቀን ጀምሮ ተከታታይ 30 ቀናት ውስጥ የዕቃውን ዝርዝር የያዘ ሰነድ ከዳምቦያ ወረዳ ፋኢ///ቤት ከቢሮ ቁጥር03 የማይመለስ 100 (አንድ መቶ ብር ብቻ) በመክፈል መግዛት ይችላሉ፡፡

ተጫራቾች ዋጋውን በአንድ ኦርጅናል እና ሁለት ኮፒ በየግሉ በታሸገ ፖስታ በማድረግ በዳምቦያ ወረዳ ////ቤት ቢሮ ቁጥር– 03 ለዚህ ተግባር በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን እስከ 31ኛው ቀን 800 ሰዓት ድረስ ማስገባት ይችላሉ፡፡ ጨረታው 31ኛው ቀን 800 ሰዓት ላይ ተዘግቶ በዚያው ቀን 830 ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ 31ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት ተጫራቾቹ ወይም ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ የተጫራቹ ወይም የተወካዩ ያለመገኘት የጨረታውን የአከፋፈት ሂደት አያስተጓጉልም፡፡

/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

መረጃ፡-0462450159/208

በደ//////በከምባታ ጠምባሮ

ዞን የደምቦያ ወረዳ ////ቤት