House and Building Foreclosure / House and Building Sale

የኮንዶሚኒየም የሐራጅ ሽያጭ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የፍ/ባለመብት እነ / አስቴር አስራት እና በፍ/ባለዕዳ / ሰራዊት ታደሰ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ /ቤት በመ/ቁጥር 146232 28/2/2012 02/9/2011 . እና በመ/ 199877 13/2/2011 . በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በን////ከተማ ወረዳ 2 የቤ.. 5/10 የሆነ ኮንዶሚኒየም የቦታ ስፋት 46.03 ኪሜ ቤቱ ካርታ ያለው የሆነው የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 191,225.77 (አንድ መቶ ዘጠና አንድ ሁለት መቶ ሃያ አምስት 77 % ) ሆኖ የትራንዛክሽን ታክስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ውቆ  ህዳር 28 ቀን 2013 . በሐራጅ ይሸጣል፡፡ የተጫራቶች ምዝገባ 430 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቶች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል፡፡

የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬከቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራትየሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሦስት የሥራ ቀናት በፌ//ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ 330 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጐብኘት የሚችሉ ሲሆን፣ እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4 ኛውን በባንክ በተረጋገጠ CPO ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ከ1/4 አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም፡፡ በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውንከአሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት፡፡

በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታከስ ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ፣ ሐራጁ ጉድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬክቶሬት የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት