Land Lease & Real Estate

የእብናት ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤት 1ኛ ዙር የሊዝ ቦታ ጨረታ በጋዜጣ ለተጫራዋቸ ማስታላለፍ ይፈልጋል

የቦታ ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ

የእብናት ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤት የከተማ ቦታ በሊዝ ስለመያዝ በደነገገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 መሰረት በ2013 በጀት አመት 1ኛ ዙር የሊዝ ቦታ ጨረታ በጋዜጣ ለተጫራዋቸ ማስታላለፍ ይፈልጋል፡፡

  1. የቦታ አገልግሎት ለድርጅት 02 ለመኖሪያ 10 ቅጥይ 01
  2. የጨረታ አይነት መደበኛ
  3. የግንባታ ደረጃ 2ቱ 4ኛ ፎቅ ሌሎቹ G+0
  4. የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ወይም ሲፒኦ በባንክ የተረጋገጠ የገንዘብ ክፍል 15 በመቶ ትዕዛዝ ማቅረብ የሚችል
  5. የጨረታ ማስከበሪያ ወስትና የተያዘ ገንዘብ አሸናፊ ከተለ የበኋላ የሚመለስ ይሆናል
  6. የቦታ አዋሳኞች ተቋሙ በሚሸጠው ሰነድ አካቶ የሚሰጥ መሆኑን ለበለጠ መረጃ በስ/ቁ 0584400290 ደውለው ማግኘት የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃል፡፡

የእብናት ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤት