Foodstuff and Drinks / Hotel Service Provision / Office Machines and Computers / Others / Printing and Publishing

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በ2013 በጀት ልዩ ልዩ ሕትመት ፤ የሆቴል አገልግሎት ፤ ውሃ ባለ 1/2 ሊትር፤ ቆሎ ኩኪስ የተፈጨ ቡና እና ሻይ ቅጠል የፎቶ ኮፒ ፕሪንተር ፋከስ እና ማይክ ጥገና ማሰራት ይፈልጋል

ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ 

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በ2013 በጀት ዓመት ልዩ ልዩ ጨረታ ማውጣት ስለሚፈልግ

.

የአገልግሎት ዓይነት 

ደረጃ 

የሚያስፈልጉ ማስረጃዎች 

ማብራሪያ 

1

ልዩ ልዩ ሕትመት 

 

የታደሰ የንግድ ፍቃድ ቫትና ግብር ከፋይ ስለመሆኑ 

አጠቃላይ የንግድና ተያያዥ የሆኑ ሰነዶች 

 

2

የሆቴል አገልግሎት 

1ኮከብ 

እስከ 

5ኮከብ 

የታደሰ የንግድ ፍቃድ ቫትና ግብር ከፋይ ስለመሆኑ 

አጠቃላይ የንግድና ተያያዥ የሆኑ ሰነዶች 

 

3

ውሃ ባለ 1/2 ሊትር 

 

የታደሰ የንግድ ፍቃድ ቫትና ግብር ከፋይ ስለመሆኑ 

አጠቃላይ የንግድና ተያያዥ የሆኑ ሰነዶች 

 

4

ቆሎ ኩኪስ, የተፈጨ ቡና እና ሻይ ቅጠል 

 

የታደሰ የንግድ ፍቃድ ቫትና ግብር ከፋይ ስለመሆኑ 

አጠቃላይ የንግድና ተያያዥ የሆኑ ሰነዶች 

 

5

የፎቶ ኮፒ ፕሪንተር ፋከስ 

እና ማይክ ጥገና 

 

የታደሰ የንግድ ፍቃድ ቫትና ግብር ከፋይ ስለመሆኑ 

አጠቃላይ የንግድና ተያያዥ የሆኑ ሰነዶች 

 

ማሳሰቢያ 

  1.  የጨረታ ሰነድ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ቢሮ ቁጥር 21 የማይመለስ 100 /አንድ መቶ ብር ከፍለው መግዛት የሚችሉ ።
  2. ጨረታው የሚቆየው ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 /አስራ አምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ በሥራ ሰዓት ይሆናል፡፡ 
  3. አድራሻ ከብሔራዊ ባንከ ከፍ ብሎ ፋና ቴሌቪዥን ፊት ለፊት። 
  4. ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 011 5-50-7624 መጠየቅ ይቻላል፡፡ 

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር