Land Lease & Real Estate

የመካነ እየሱስ ከተማ ከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽ/ቤት ለመኖሪያ እና ለድርጅት አገልግሎት የሚውሉ ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ለማስተላለፍ ይፈልጋል

የሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ

የመካነ እየሱስ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀፅ 8 ንዑስ አንቀፅ 1 መሠረት በ2012 በጀት ዓመት 2ኛ ዙር በመደበኛ ጨረታ ለመኖሪያ እና ለድርጅት አገልግሎት የሚውሉ ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡

በመሆኑም፡-

  1. መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ከ18/09/2012 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ውስጥ የቦታውን ዝርዝር መረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ 250.00 ብር በመክፈል ቢሮ ቁጥር 07 በመምጣት መግዛት ይችላሉ፡፡
  2. የጨረታ ሰነድ መሸጥ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ከጠዋቱ 2፡30 እስከ 11፡00 ሰዓት ብቻ ይሆናል፡፡
  3. ጨረታው የሚዘጋው በ10ኛው ቀን በ11፡00 ሰዓት ይሆናል፡፡
  4.  ጨረታው የሚከፈተው ጨረታው ከተዘጋበት ቀን ቀጥሎ ባለው የስራ ቀን በ3፡30 ሁሉም ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ሲሆን ጨረታው የሚከፈትበት ቦታ በተመለከተ በከተማ አስተዳደር አዳራሽ ይሆናል፡፡
  5. ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ በጽ/ቤቱ የውስጥ ማስታወቂያ ሰሌዳ ወይም በስ.ቁጥር 058 447 07 07 ደውለው ማግኘት ይችላሉ፡፡
  6. መ/ቤቱ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  7. ቦታውን ለመጐብኘት የሚፈልግ አካል በ19/09/2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ከተማ አገልግሎት ቢሮ ቁጥር 07 በመምጣት ከኮሚቴው ጋር በመገናኘት መጐብኘት ይቻላል፡፡

የመካነ እየሱስ ከተማ ከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽ/ቤት