Amendment and Cancellation / Bid Modification / Equipment and Accessories

የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ የጨረታ ቁጥር መቀየርን ይመለከታል

ማስታወቂያ 

የጨረታ ቁጥር DCE/EM/115/2020 

ወደ ጨረታ ቁጥር DCE/EM/114/2020 መቀየርን ይመለከታል 

የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ለድሬዳዋ አፓርትመንት ፕሮጀክት ግንባታ አገልግሎት የሚውሉ የ Light fitting, distribution board, socket & switch ግዥ አስመልክቶ በሪፖርተር ጋዜጣ እሁድ ሐምሌ 19/2012 በገፅ 46 የወጣው የጨረታ ቁጥር DOE/EM/115/2020 በስህተት የወጣ በመሆኑ ጨረታው ቁጥሩ በ DCE/EM/114/2020 መስተካከሉን እየገለፅን ጨረታው ቀድሞ በጋዜጣው በተገለፀው ቀን መሰረት ተዘግቶ እንደሚከፈት እንገልፃለን፡፡ 

አድራሻ 

የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ 

የቀጥታ ስልክ ቁጥር 0114-40-34-34 ማዞሪያ 0114-42-22-70/71/72 ፖ.ሳ.ቁ 3414 ፋክስ ቁ. 0114-40-04-71/0114-42-07-46 ወሎ ሰፈር የቀድሞው ኖሬላ ግቢ ድህረ ገፅ አድራሻ:- www.dce-et.com ኢሜል:- info@dce-et.com