House and Building Foreclosure / House and Building Sale

የመኖሪያ ቤት የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በድጋሚ የወጣ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

ስማቸው ከዚህ በታች የተጠቀሱት ተበዳሪ ከቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ አ.ማ የወሰዱትን ብድር ባለመክፈላቸው ተቋሙ ከዚህ በታች የተመለከተውን በዋስትናነት የተያዙ በሰሜን ሸዋ ዞን ሸኖ ከተማ የሚገኙ ቤቶች ባሉበት ሁኔታ በሐራጅ ይሽጣል::

ተ.ቁ

የተበዳሪው

 ስም

የዋሱ ስም

ቅርንጫፍ

የሚሸጠው ንብረት

ንብረቱ የሚገኝት አድራሻ

 

የንብረቱ ዓይነት

 

ካርታ ቁጥር

 

መነሻ ዋጋ

 

የጨረታ ሽያጭ

 

ከተማ

ወረዳ

ቀበሌ

ቀን

ሰዓት

1

አቶ ነጋሽ ታደሰ

 

አቶ ነጋሽ ታደሰ

 

ሸኖ

 

ቤት

 

ሸኖ

 

 

01

መኖሪያ ቤት

 

የካርታ .70/

2007 የቦታ ስፋት

200 ካ.ሜ

 

250,000 (ሁለት መቶ ሃምሳ )

 

ህዳር 14/

2013

 

400

 

2

አቶ ተፈራ ግርማ

 

አቶ ተፈራ ግርማ

 

ሸኖ

 

ቤት

 

ሸኖ

 

 

01

መኖሪያ ቤት

 

የካርታ . 10642/

95 የቦታ

ስፋት 200

ካ.ሜ

 

210,000

(ሁለ ትመቶ አስር )

 

ህዳር 14/

2013

 

400

 

3

አቶ ጌቱ ነዴ

አቶ ጌቱ ነዴ

ሸኖ

 

ቤት

 

ሸኖ

 

 

01

መኖሪያ ቤት

 

የካርታ .264/

2009 የቦታ ስፋት 200 ካ.ሜ

 

420,000 (አራት መቶ ሃያ )

 

ህዳር 14/

2013

 

400

 

ማሳሰቢያ፡

  1. ማንኛውም ተጫራች ወይም ህጋዊ ወኪሉ 1/4ኛውን በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት ይችላል::
  2. አሸናፊው ያሸነፈበት ቀሪ ገንዘብ 15 ቀናት ውስጥ አጠቃሉ መክፈል ያለበት ሲሆን ካልከፈሉ ለሐራጅ መነሻ ያስያዘው ገንዘብ ተመላሽ አይደረግለትም::
  3. የቤቶች ሁኔታ ቤቶቹ በሚገኙበት ሸኖ ቅርንጫፍ ቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ቢሮ በመገኘት ከጨረታው በፊት ባሉ የስራ ቀናት መመልከት ይቻላል።
  4. በንብረቱ ላይ ከመንግስት የሚፈለጉ ግብሮችን የስም ማዛወሪያ እና ሌሎች ወጪዎችን የጨረታ አሸናፊው ይሸፍናል::
  5. ተቋሙ ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 09-10-81-56-30 ወይም 011-6870627 መደወል ይችላሉ::

ቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም .