Land Lease & Real Estate

የመሬት ሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

የመሬት ሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዳንግላ ከተማ አስተዳደር ከ/ል/ቤቶችና ኮን/አገ/ጽ/ ቤት የመሬት ልማትና ባንክ ቡድን የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 በፊደል ተራ ቁጥር ከሀ እስከ ሠ በተዘረዘረው መሠረት ለመኖሪያ እና ለንግድ አገልግሎት የተዘጋጁ ቦታዎችን 1ኛ ዙር በግልጽ መደበኛ ጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ከጥቅምት 16/2013 ዓ/ም ጀምሮ ባለው 10 ተከታታይ የስራ ቀናት የቦታውን ዝርዝርመረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር ለድርጅት ሆነ ለመኖሪያ ብር 300 በመክፈልዳንግላ ከተማ አስ/ከ/ል/ቤ/ኮን/አገ/ጽ/ቤት ቢሮ ቁጥር 4 ድረስ በመምጣት ዘወትር በስራሰዓት መግዛት እና መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እናሣውቃለን፡፡

  1.  የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ እና መሻጫ ጊዜ ከጥቅም 16/02/2013 ዓ/ም እስከ ጥቅምት27/02/2013 ዓ/ም ከቀኑ 11፡30 ይሆናል፡፡
  2. ጨረታው የሚዘጋው ጥቅምት 27 ቀን 2013 ዓ/ም ከቀኑ በ11፡00 ሁሉም የጨረታአስፈፃሚ ቡድን አባላት እና አግባብ ያለው አካል የሚሰይማቸውን ታዛቢዎችበተገኙበት ይሆናል፡፡
  3. ቦታውን መጎብኘት ለሚፈልግ ተጫራች በተቋሙ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይበሚገለፀው መርሃ ግብር መሠረት የምናስጎበኝ ይሆናል፡፡
  4. ጨረታው የሚከፈተው ጥቅምት 30/2013 ዓ/ም ከጠዋቱ 4፡00 ሁሉም ተጫራቾችወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በአገው ም ድር አዳራሽ ይሆናል፡፡
  5.  ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ በዳንግላ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ቦታዎችበሚለጠፋ ማስታወቂያዎች እና ቢሮ ቁጥር 4 ወይም በስልክ ቁጥር 058 221 0772ወይም 058 221 0006 ማግኘት ይችላሉ፡፡
  6. መ/ቤቱ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡

የዳንግላ ከ/አስ/ከ/ል/ቤ/ኮን/አገ/ጽ/ቤት