Disposal Sale / Machinery and Equipment / Other Sales / Products and Services / Raw Materials and Supplies / Spare Parts and Car Decoration Materials / Vehicle and Machinery Foreclosure / Vehicle and Machinery Sale

የሐራጅ ጨረታ ማስታወቂያ

የሐራጅ ጨረታ ማስታወቂያ 

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለሴካ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኃ/የተ/የግ ማህበር ለሰጠው የብድር ገንዘብ አመላለስ በመያዣነት የያዘውን ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 በተሰጠው ስልጣን መሠረት በግልፅ ጨረታ /ሐራጅ/ ባለበት ሁኔታ ለመሸጥ ይፈልጋል::

የተበዳሪው

የመያዣ 

ሰጪው ስም 

የንብረት አድራሻ 

የንብረት ዝርዝር 

የቦታ ስፋት 

የሃራጁ መነሻ ዋጋ በብር

የሃራጁ 

ደረጃ 

የሃራጁ 

 ቀንና ሠዓት 

ሴካ አግሮ 

ፕሮሰሲንግ /የተ

የግል ማህበር 

በደቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክልላዊ መንግስት፣ 

ቤንች ሽኮ ዞን፣ 

ጉረፈርዳ ወረዳ  

ጉጃ ቀበሌ 

የማንጎ እርሻ 

እንዲሁም የሩዝ 

ማቀነባበሪያ ማሽን 

ከነሙሉ ግንባታዎች  

ተሽከርካሪዎች፣ የእርሻ 

መሳሪያዎች እና ልዩ 

ልዩ መለዋወጫዎች 

2,714 ሄክታር የማንጎ 

እርሻ እና 4.61 ሄክታር 

የሩዝ ማቀነባበሪያ 

ፋብሪካ 

199,376,460.19 

(አንድ መቶ ዘጠና ዘጠኝ 

ሚሊዮን ሶስት መቶ ሰባ 

ስድስት ሺህ አራት መቶ ስልሳ 

ብር ከአሥራ ዘጠኝ ሳንቲም

የመጀመሪያ 

ጥቅምት 4 ቀን 

2013 . 

ከጠዋቱ 400 

ሰዓት እስከ 600 

ሰዓት 

ማሳሰቢያ ፤ 

  1.  ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ 25 በመቶ በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲፒ.ኦ ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፤ 
  2. አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ በ15 /በአስራ አምስት/ ተከታታይ ቀናት ውስጥ አጠቃሎ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ጨረታው ይሰረዛል:: በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ላሐራጅ ሲቀርብ በሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል:: 
  3. በሐራጁ ለተሸነፉ ተጫራቾች ያስያዙት የባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲ.ፒ.ኦ/ ወዲያውኑ ተመላሽ ይደረጋል:: 
  4. ሃራጁ የሚካሄደው ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው፣ ተበዳሪው እናየሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ተወካዮች ብቻ በተገኙበት በተጠቀሰው ቀንና ስዓት ቤንች ሽኮ ዞን ጉረፈርዳ ወረዳ ጉጃ ቀበሌ በሚገኘው የእርሻ ቦታ ነው ::
  5. 15% የተጨማሪ እሴት ታክስና ሌሎች ገዢ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰነ ክፍያዎችን፣ የስም ማዛወሪያ ክፍያን ጨምሮ ገዢው ይከፍላል፤ 
  6. ፕሮጀክቱ እየሠራ ያለ በመሆኑ ምክንያት ለሥራው ተብሎ የተፈጸመ ግዢ ካለ በርክክብ ወቅት በሚደረስበት ግምት ገዢው በአሸነፈበት ዋጋ ላይ ጨምሮ በመክፈል ንብረቱን ይወስዳል:: ነገር ግን በባንኩና በገዥው መካከል ስምምነት ካልተደረሰ ባንኩ በሚያመቸው መንገድ ንብረቶቹን የማንሳት መብት አለው:: 
  7. አንዳንድ የድርጅቱ ተሽከርካሪዎች፣የእርሻ መሣሪያዎች፣ወዘተ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ያልተከፈለባቸው ስለሆኑ ገዢው የቀረጥ ነጻ መብት ሊኖረው አሊያም በመንግስት የሚፈለገውን ቀረጥ ለመክፈል ይገደዳል :: 
  8. ባንኩ ለሽያጭ የቀረቡትን ንብረቶች የሚሸጠው ከተቻለ ሙሉ በሙሉ በጥሬ ገንዘብ ሲሆን አሸናፊው በባንኩ ብድር ፖሊስ መሠረት አስፈላጊውን መስፈርቶች ካሟላና የፕሮጀክቱን ሥራ የሚያስቀጥል ከሆነ ንብረቱን በከፊል ብድር ለመግዛት መጠየቅ ይችላል:: ነገር ግን በከፊል ብድር ለመግዛት የጨረታ አሸናፊው በራሱ ስም ወይም እራሱ 10%/አስር በመቶ/ ወይም ከዚያ በላይ የአክሲዮን ባለድርሻ የሆነበት የንግድ ማህበር ከግብር፤ከታክስና ከሌሎች ማናቸውም ዕዳዎች ነፃ መሆኑን ከሚመለከታቸው አካላት ማስረጃ በማቅረብ እንዲሁም ምንም ዓይነት የዕዳ ይከፈለኝ ጥያቄ ያልቀረበበት መሆን አለበት::
  9. ዝርዝር እና ተጨማሪ መረጃን በተመለከተ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ዋና መ/ቤት ታወር ሁለት ሦስተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የኘሮጀክት ማገገሚያና ብድር ማስመለስ ዳይሬክቶሬት II በአካል በመቅረብ ወይም በስልክ ቁጥር 011-524-53-73 ደውሎ ማግኘት ይቻላል ወይም ከባንኩ ድህረ ገጽ www.dbe.com.et ማግኘት ይቻላል:: ንብረቱን ለመጎበኘት የሚፈልጉም ካሉ ከዳሬክቶሬቱ ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጐብኘት ይቻላል፤ 
  10. ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ ሐራጁን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው:: 

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ