Accounting and Auditing / Accounting System Design

ኢህሳን ወላጅ አልባ መርጃ ድርጅት ከጥር (January 1) 2019 እስከ ታህሣስ (December 31) 2019 ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት ማሰራት ይፈልጋል

 ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት

የማሰሪያ የጨረታ ማስታወቂያ

ኢህሳን ወላጅ አልባ መርጃ ድርጅት 1993 . የተቋቋመና በዳግም ምዝገባ የተመዘገበ የበጎ አድራጎት ማህበር ነው፡፡ ከጥር (January 1 2019) እስከ ታህሣስ (December 31) 2019 ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት ማሰራት ይፈልጋል፡፡ ከታች የተጠቀሰውን መስፈርት የምታሟሉ የኦዲት ድርጅቶች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ የጨረታ ሰነድ በማስገባት መጫረት የሚችሉ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡

መሟላት ያለባቸው ሰነዶችና መስፈርቶች

  1. የኦዲት ስራ ህጋዊ ንግድ ፈቃድ 2012 . የታደሰ
  2. የሙያ ማረጋገጫ ፈቃድ ያለው
  3. በኦዲት ሥራው ላይ የሶስት አመት የስራ ልምድ ያለው
  4. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር Tin Number
  5. የኦዲት ሥራውን የሚያጠናቅቁበት እና ሪፖርት የሚያስረክቡበት ጊዜ ገደብ
  6. የኦዲት ሥራውን ለመስራት የሚያስከፍለውን ገንዘብ መጠን Audit Fee

ስልክ ቁጥር 0913776691/ 0911309145 / 0913595059

አድራሻ፡አየር ጤና አደባባይ ወረድ ብሎ

ኢህሳን ወላጅ አልባ መርጃ ድርጅት