Tigray Posted on June 18, 2020 Login to bookmark this Tender Aksum University   የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር AK/Un/PPAD/3311/02/2012 አክሱም ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ የተገለጹትን እቃዎች 1.የዕቃዎች አቅርቦት ግዥ ተቁ የጨረታ ሰነድ ቁጥር /ሎት/ የጨረታው ዓይነት   የጨረታ መሸጫ ዋጋ   የጨረታ ማስከበሪያ   1 ሎት 17 ነጭ ጤፍ (በጨረታ ሽያጭ ሂደት የነበረ) 200.00 250,000.00 2 ሎት 22 የተለያዩ የፅህፈት መሳርያ እቃዎች (በጨረታ ሽያጭ ሂደት የነበረ) 200.00   30,000.00   3 ሎት 25 የኤሌክትሪክ እቃዎች (በጨረታ ሽያጭ ሂደት የነበረ) 200.00   33,000.00   4 ሎት 27 Tent/ድንኳን/   100.00 20,000.00   5 ሎት 28 የመመረቂያ ጋዎን   100.00 10,000.00   6 ሎት 30 የሞተር ዘይትና ናፍጣ አቅርቦት   100.00 60,000.00   ከህጋዊ ነጋዳዎች /ሥራ ተቋራጮች/ በጨረታ አወዳድር ለመግዛት እና ለማሰራት ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ፡ በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች ይህ የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀንና ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 15 ተከታታይ ቀናት ለእቃዎች፣ በዩኒቨርሲቲው የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ከግዥ ከፍል፣ ህንፃ ቁጥር 53፣ ቢሮ […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field