Bench Maji, South Region Posted on June 11, 2020 Login to bookmark this Tender Bench Sheko Mizan Correctional Facility ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ ቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን ማረሚያ ተቋም በ2012 በጀት ዓመት በመንግሥት ከበጀተልን ከመደበኛ በጀት ላይ ለህግ ታራሚዎች የሚያገለግል የተለያዩ ዕቃዎችን ከዚህ በታች በ6 ስድስት ሎት በተዘረዘሩት መሰረት በአገር አቀፍ ግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል። ሎት አንድ (1)፡–ፍራሽ ሎት ሁለት(2)፤–የእንጀራ ቡኮ ማቡኪያ ማሽን ሎት አራት (4)-ቴሌቭዥን ሎት አምስት (5)፡–እስፒከር ሎት ስድስት(6)፦ ባለ ብረት የወጥ ባልዲ በዚህ መሠረት በጨረታው ለመወዳደር የምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተቀመጡትን  የመጫረቻ በመስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው። ተወዳዳሪዎች የጨረታ ሠነድ ይዘው ሲያቀርቡ የቴክኒክ እና የፋይናሻል በየብቻ የተለያዩ ሁለት/2/ በሰም በታሸገ ፖስታ ውስጥ በማድረግ እንዲሁም የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ የተረጋገጠ CPO ወይም ቼክ 20,000 ሃያ ሺህ ብር ከጨረታው ጋር ማስገባት ይኖርባቸዋል ። በዚህ መሠረት ተወዳዳሪዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በዘርፉ የተመዘገበ ሕጋዊና የታደሰ ንግድ ሥራ ፍቃድ የዘመኑ ግብር የከፈለበትን በማቅረብ የሚችል፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (Tin member) ማቅረብ […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field