Building and Warehouse / House

በጉ/ክ/ከ/ወ/9 አስ/ ፋ/ፅ/ቤት የቢሮ ኪራይ አገልግሎት አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል፡

የ1ኛ ዙር ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ 

የጨረታ ቁጥር በጉ/ክ/ከ/ወ/9/ፋ/ጽ/ቤት/01/2012 

በጉ/ክ/ከ/ወ/9 አስ/ ፋ/ፅ/ቤት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የቢሮ ኪራይ አገልግሎት አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ህጋዊ ተጫራቾች ይህ የጨረታ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 የስራ ቀናት ውስጥ የጨረታ ሰነዱን በስራ ቀንና ሰዓት ወረዳ 9/ፋ/ጽ/ቤት የማይመለስ 100 ብር በመክፈል የጨረታ ሰነድ መግዛትና መጫረት ይቻላል፡፡ 

ሎት

ለጨረታ የቀረበ ዝርዝር

መለኪያ

ብዛት

የጨረታ ማስከበርያ /ሲፒኦ/

ምርመራ

1

የቢሮ ኪራይ

በቁጥር

15

10000 በኢትዮ ብር

ስፋቱ 7*6ካሬ

ማሳሰቢያ፡-

 • ተጫራቾች በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ለመሆኖዎ ማስረጃ የታደሰና ህጋዊ የንግድ ፍቃድ እና በጀርባው ኮፒ የተደረገ መሆን አለበት፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ማስረጃ ቫት/ ቲኦቲ ሰርተፍኬት ማቅረብ አለበት፡፡ 
 • በሚያቀርቡት የዋጋ ማቅረቢያ ላይ ማህተብ መደረግ አለበት፡፡ 
 • ቢሮው ውኃ፣ መብራት በግርግዳ ላይ የስልክ ኬብል፣ ኢንተርኔት፣ ተጠባባቂ ጀኔሬተር ያለው መሆን አለበት 
 • ተጫራቾች ከተፈቀደላቸው የንግድ ዘርፍ ውጪ መወዳደር አይችሉም፡፡ 
 • ጽ/ቤቱ ለጨረታው ከቀረቡ ቢሮ አገልግሎቶች ብዛት 25% የመጨመር ወይም የመቀነስ መብቱ የተጠበቀ ነው 
 • የዘመኑን ግብር የከፈሉ:: 
 • የቫት ተመዝጋቢ የሆኑ፡፡ 
 • የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ በተመሰከረ (cpo) ብቻ ከጨረታ ሰነድ ጋር ማቅረብ የሚችሉ፡: 
 • የጨረታ ዝርዝር የሚገልጽ የጨረታ ሰነድ ኮፒ የማይመለስ ብር 100 /አንድ መቶ ብር/ ከፍሎ መረከብ ይችላሉ፡፡ 
 • ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት በ10ኛው ቀን በ8፡00 ስዓት ተዘግቶ በዚያኑ ቀን ከቀኑ 8:10 ሰዓት ፋ/ጽ/ቤት ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ 
 • ተጫራቾች ደረጃውን የጠበቀ ቢሮ እንዲያቀርቡ ይገደዳሉ:: 
 • ቢሮው በቂ ጥበቃ፣ መጸዳጃ ቤት፣ ውብ ሳቢና ማራኪ መሆን አለበት፡፡ 
 • ቢሮው አካባቢ የካፌ አገልግሎት ሲኖረው ይመረጣል፡፡ 
 • ፓስታዎቹ መታሸግና በላያቸው ላይ ማህተብ መደረግ አለበት:: 
 • የአንዱ ነጠላ ዋጋ ቫት/ቲኦቲ ያካተተ መሆን አለበት:: 
 • ቢሮው ከምድር እስከ 3ኛ ፎቅ ድርስ ባለው ቢሆን ይመረጣል 
 • የ1 ቢሮ ስፋት ቢያንስ 10 ባለሙያ የሚይዝ / 42 ካሬ/ መሆን አለበት:: 
 • ፅ/ቤቱ ጨረታው በሙለም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው:: 
 • የጨረታ አሸናፊዎች ጨረታውን አሸንፈው ውል ተዋውለው 
 • ጽ/ቤቱ በሚፈልገው ቀን ውስጥ ቢሮውን ማስረከብ ይኖርባቸዋል፡፡ 
 • በአጠቃላይ ቢሮ የመኪና ማቋሚያ ፓርኪግ እና ሌሎች ቢሮ ማሟላት ያለበትን ነገሮች በሙሉ ማሟላት የሚችል መሆን አለበት፣ 
 • ተጫራቾች ፓርቲሽኑ ያለቀለት ወይም ተጠቃሚው በሚፈልገው መንገድ ማቅረብ የሚችል መሆን አለበት፡፡ 
 • ማሳሰቢያ ተጫራቾች ጉ/ክ/ከ/ወረዳ 9 ክልል ውስጥ ቢሆን ይመረጣል 
 • አድርሻ፡- ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አስተዳደር ፋ/ጽ/ቤት 

በጉለሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 ፋይናንስ ጽ/ቤት