Land Lease & Real Estate

በደቡብ ጐንደር ዞን የጉና በጌምድር ወረዳ የክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ለማስተላለፍ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በሊዝ መመሪያ ቁጥር 1/2005 መሰረት በ2012 በጀት ዓመት 2ኛ ዙር ጨረታ ለመኖሪያ አገልግሎት 11 ለድርጅቱ 2 ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል

የሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

በደቡብ ጐንደር ዞን የጉና በጌምድር ወረዳ የክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ለማስተላለፍ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በሊዝ መመሪያ ቁጥር 1/2005 መሰረት በ2012 በጀት ዓመት 2ኛ ዙር ጨረታ ለመኖሪያ አገልግሎት 11 ለድርጅቱ 2 ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡

  1. መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ውስጥ የቦታውን ዝርዝር መረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 300 በመክፈል ቢሮ ቁጥር 6 በመምጣት መግዛት ይችላሉ፡፡
  2.  የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ከጠዋቱ 2፡30 እስከ ቀኑ 11፡30 ለዚህ በተዘጋጀው ሣጥን ውስጥ ቢሮ ቁጥር 10 ይሆናል፡፡
  3. ጨረታው የሚዘጋው በ10ኛው ቀን በ11፡30 ይሆናል፡፡
  4. ጨረታው የሚከፈተው ጨረታው ከተዘጋበት ቀን ቀጥሎ ባለው የስራ ቀን በ4፡30 ሁሉም ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ሲሆን ጨረታው የሚከፈትበት ቦታ በተመለከተ በክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት አዳራሽ ይሆናል፡፡
  5. ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ በጽ/ቤቱ የውስጥ ማስታወቂያ መለጠፊያ ሰሌዳ ወይም በስልክ ቁጥር 058 2510224/0230 ደውለው ማግኘት ይችላሉ፡፡
  6. መ/ቤቱ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  7. ቦታውን በመስክ ለመጎብኘት ከፈለጉ ከማ/ቤቱ ድረስ በመምጣት ከጨረታ ኮሚቴው ጋር መጎብኘት ይቻላል፡፡
  8. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ለድርጅት 15 በመቶ ለመኖሪያ 10 በመቶ ህጋዊ በሆነ ባንክ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
  9. ማስታወቂያው በጋዜጣ ከላይ በተጠቀሱት መስፈርቶች መሰረት በጋዜጣ እንዲወጣልን እንገልፃለን፡፡

የጌምድር ወረዳ የክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት