Firewood / Other Sales / Products and Services / Wood and Wood Working

በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክ/መንግሥት በጎፋ ዞን የገዜ ጎፋ ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በወረዳው ሥር በበጋ በረዛ ቀበሌ የወደቁ የጥድ ዛፎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

2 ዙር የወጣ የአካባቢ ጨረታ ማስታወቂያ

በደቡብ ////መንግሥት በጎፋ ዞን ጎፋ ወረዳ ////ቤት በወረዳው ሥር በበጋ በረዛ ቀበሌ የወደቁ የጥድ ዛፎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል። ስለዚህ መጫረት የምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሥፈርቶችን ማሟላት ያለባችሁ፡፡

  1. በንግድ ዘርፉ የታደሠ ህጋዊ ፍቃድ ያለው
  2. የንግድ ምዝገባ ምሥክር ወረቀት ያለው
  3. የግብር መከፈያ መለያ ቁጥር ያለው
  4. ተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ
  5. መልካም የሥራ አፈጻፀም ምሥክር ወረቀት ማቅረብ የሚችል
  6. የጨረታ ሠነድ መግዥያ (200) ብር ሁለት መቶ የሚገዛ
  7. ተጫራቾች ከቁጥር 1-6 ያለውን ማሥረጃ ፎቶ ኮፒ ለዚሁ የተዘጋጀ የጨረታ ሣጥን ውስጥ ዘወትር በመንግሥት ሥራ ሰዓት ማስገባት ይቻላል። 8- የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ የተመሠከረ CPO (በጥሬ) 10000 (አሥር ሺህ ብር ) ማስያዝ የሚችል ሲሆን፤
  8. ይህ የጨረታው ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለአሥራ አምስት ተከታታይ የመንግሥት ሥራ ቀናት ድረስ በአየር ላይ ይውላል በ16ኛው ቀን ከጠዋቱ 300 የጨረታ ሣጥኑ ታሽጎ 340 ላይ ተጫራች (ህጋዊ ወኪል ) በተገኙበት ጨረታው ይከፈታል።
  9. /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ ጨረታውን የመሠረዝ መብት አለው፡፡

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0910005484/0920604728/0915926345

በደቡብ ////መንግሥት በጎፋ

ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ////ቤት

ቡልቂ