Building and Finishing Materials / Computer and Accessories / Equipment and Accessories / Hand Tools and Workshop Equipment / Home Appliance and Supplies / House Furniture / Office Furniture / Office Machines and Accessories

በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የምዕ/ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ 2013 በጀት ዓመት አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎች በግልፅ ጨረታ ለመግዛት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ

በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የምዕ/ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ 2013 በጀት ዓመት አገልግሎት የሚውሉ:

  1. የተለያዩ አይነት ቋሚ የጅ መገልገያ ዕቃዎች
  2. የተለያዩ አይነት ቋሚ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች
  3. የተለያዩ ዓይነት ፈርኒቸር ቋሚ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች
  4. የተለያዩ ዓይነት ለቤቶች ግንባታ አገልግሎት የሚውል የግንባታ ዕቃዎች አወዳድሮ በግልጽ ጨረታ ለመግዛት ይፈልጋል።

ስለዚህ በዚህ ጨረታ መወዳደር የምትፈልጉ ተጫራቾች አግባብ ያለው የዘመኑ ንግድ ፍቃድ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፣ የቫት ተመዝጋቢ መሆናቸውን የሚገልፅ ሠርተፊኬት እንዲሁም ከግብር ሰብሳቢ ባለስልጣን ግብር መክፈሉንና በጨረታ እንዲሳተፍ የሚገልፅ ደብዳቤ ማቅረብ የሚችልና ከሚመለከተው መስሪያ ቤት የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችል የጨረታ ሠነዱን የማይመለስ ብር 150 | አንድ መቶ ሃምሳ ብር ብቻ! በመክፈል ዘወትር በሥራ ሰዓት ነቀምቴ በሚገኘው የምዕ/ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ ግዥ ቡድን ቢሮ ቁጥር 02 በመምጣት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ መግዛት ይችላሉ :: CPO :

  1. የተለያዩ አይነት ቋሚ የእጅ መገልገያ ዕቃዎች 2,913.18
  2. የተለያዩ አይነት ቋሚ የኤሌከትሮኒክስ ዕቃዎች… 17 114 ,60
  3. የተለያዩ ዓይነት ፈረኒቸር ቋሚ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች.. 53, 227, 75
  4. የተለያዩ ዓይነት ለቤቶች ግንባታ አገልግሎት የሚውል የግንባታ ዕቃዎች.. 145, 237,76

ጨረታው አርብ ህዳር 25 /2013 ዓ.ም ከረፋዱ 4፡00 ሰዓት ተዘግቶ በዚሁ ቀን ከረፋዱ 4.30 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙባት ነቀምት ምዕ/ዕዝ ጠቅላይ መምሪ ያ የቀድሞ የወጋገን ሆቴል ውስጥ ይከፈታል

መ/ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::

  • ስልክ ቁጥር -057 -861 87 73 /
  • 057 -660 43 45 Fax 057 660 01 19

በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ምዕ/ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ

ነቀምቴ