Amendment and Cancellation / Bid Modification / Computer and Accessories / Equipment / Equipment and Accessories / Garments and Uniforms / Generators / Machinery / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Others / Stationery / Textile

መከ/ጠቅ/መም/ፋይ/ሥራ/አ/ዳይሬ መስከረም 29 ቀን 2013 ዓ.ም የወጣው ግልፅ ጨረታ ማስተካከያ አድርጓል

የጨረታ ማስተካከያ

መስከረም 29 ቀን 2013 ዓ.ም የወጣው ግልፅ ጨረታ ቁጥር 04 /2013 ዓ.ም የመክፈቻ ቀኑ ጥቅምት 14 እና 15/2013 ዓም ተብሎ በጋዜጣ ላይ የወጣው በስህተት የበዓላት ቀን ስለሆነ በጨረታ ሰነዱ ላይ በተገለፀው መሰረት ጥቅምት 16 እና 17 ቀን 2013 ዓ.ም በሚል የተስተካከለ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለፅ እንወዳለን፡፡

በመከ/ጠቅ/መም/ፋይ/ስ/አመ/

ዳይሬክቶሬት ግዥ ቡድን

አዲስ አበባ